Gnr/bnr 16/374 og del av 16/418, Svenskjordet, detaljregulering, r20210012

Frist for innspill: 02.10.2023

Gnr/bnr 16/374 og del av 16/418, Svenskjordet, detaljregulering, r20210012

Overnevnte plan er 08.08.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planforslaget er å legge til rette for utvikling av et næringsområde med næringsbygg og adkomster på eiendommene mellom E6 i nord og Kochhaugvegen (FV950) i sør - mellom Jakobsli og Nedre Charlottenlund, beliggende øst for Rotvoll.

Sammendrag

Det foreslås 36.000 m2 bruksareal inkludert bakkeparkering innen formålet: industri-, håndverks- og lagervirksomhet. Det tillates ikke forretning, handel eller tjenesteyting. Del av fredet boligeiendom og trafikkarealer inngår også.  

Den store bygningsmassen er sikret oppdelt med to tydelig senkede mellombygg. Trinnvis økende høyde mot vest gir synlighet over horisont nede fra sjøen samt foran boliger i nedre deler av Charlottenlund. Særlig det vestlige bygget som går opp i høyde vil oppfattes som dominerende.  

Atkomsten fra Grilstadvegen legges mellom næringsområdet og den fredede boligeiendommen Villa Kvernbakken mot øst. Løsningen har vært krevende å avklare. Et alternativ med høyre-av / høyre-på-atkomst er valgt. Løsningen beskrives som lite robust i trafikkfølsomhetsanalysen dersom trafikken øker

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/9904

Sist oppdatert: 11.08.2023

Gå til toppen

arrow_upward