Områdeplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen, r20180001

Frist for innspill: 15.02.2023

Områdeplan for nordøstre kvadrant i Midtbyen, r20180001

Overnevnte plan er 25.10.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med områdereguleringsplanen for nordøstre kvadrant i Midtbyen er å legge til rette for:

- Å styrke Midtbyen som identitetsbærer for hele byens befolkning gjennom å bevare og foredle de unike historiske kvalitetene og det eksisterende kulturmiljøet, særlig trehusmiljøet, og bygge bro mellom fortid, nåtid og framtid. - Å styrke Midtbyen som regionens viktigste handels- og kultursentrum gjennom å legge til rette for bedre steder å drive handel, service og kultur.

- En mer effektiv arealutnyttelse der det er hensiktsmessig, og samtidig gi et tydeligere vern av de byggene det er naturlig å gi dette til.

- At den kulturhistoriske bebyggelsens egenart og områdets særpregede kulturmiljø med gårdsrom, gatestruktur, plasser og parker sikres og opprettholdes. Tiltak skal fremme vern av kulturminnet eller kulturmiljøet.

Sammendrag

Det overordnede målet er flere folk i sentrum. Flere skal bo og jobbe i sentrum, og flere skal besøke og oppholde seg lengre i sentrum. Flere skal gå, sykle og ta kollektivtransport, og færre skal kjøre personbil i sentrum.

Planforslaget er en områdeplan for den eksisterende bykjernen i Trondheim. Planforslaget gir tydeligere rammer for en mer effektiv arealutnyttelse der det er hensiktsmessig, og gir samtidig et tydeligere vern av de byggene det er naturlig å gi dette til.

Planforslaget gir rammer for hvordan den historiske bebyggelsen og de kulturhistoriske verdiene skal bevares og videreutvikles. Den klargjør hvordan fornyelse av eksisterende bebyggelse og nybygg kan skje innenfor ulike hensynssoner vern av kulturmiljø. Trondheims identitet som trehusby og middelalderby presiseres. Det kan kreves detaljreguleringsplan ved vesentlig ombygging av eksisterende kvartaler.

Saksdokumenter

Vedlegg

Mer informasjon kan sees på http://framtidstrondheim.no/ 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/21408

Sist oppdatert: 23.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward