Otto Nielsens veg 12 og 16, detaljregulering, r20220049

Klagefrist: 29.06.2024

Otto Nielsens veg 12 og 16, detaljregulering, r20220049

Overnevnte plan er 02.05.2024 vedtatt av Bystyret

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kontorbebyggelse og tjenesteyting på eiendommen. Vesentlige utfordringer i planarbeidet har vært å avklare hva som er riktig utnytting av eiendommen når det gjelder høyde og etasjetall. Videre har det vært viktig å avklare om det er riktig lokalisering av kontorbebyggelse i kommunen av hensyn til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Med bakgrunn i dette har fastsettelse av parkeringskrav for å legge opp til at flest mulig benytter kollektivtransport, sykkel og gange til planområdet vært et gjennomgående tema.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/8634

Sist oppdatert: 17.06.2024