Brit Grytbaks veg 16, 18 og 22, detaljregulering, r20190011

Klagefrist: 10.02.2024

Brit Grytbaks veg 16, 18 og 22, detaljregulering, r20190011

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bolig i tre blokker med tilhørende uterom og parkeringskjeller. Eksisterende turveg fra Lohove og forbi planområdet er fysisk skilt fra kjørevegen, og gitt en bredde på fem meter. Planforslaget regulerer en utvidelse av fortauet langs Brit Grytbaks veg.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/10256

Sist oppdatert: 15.04.2024