Sigurd Slembes veg 14 og 16 og Øvre Bergsvingen 17, detaljregulering r20220003

Klagefrist: 27.01.2024

Sigurd Slembes veg 14 og 16 og Øvre Bergsvingen 17, detaljregulering r20220003

Overnevnte plan er 14.12.2023 vedtatt av Bystyret

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting ved å erstatte tre eksisterende eneboliger med ny boligbebyggelse for inntil 23 boenheter. Ny bebyggelse med tilhørende parkerings- og uteoppholdsareal skal ivareta stedets karakter, eksisterende hagebypreg og bygningsmiljø, dog med en høyere utnyttingsgrad.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/7958

Sist oppdatert: 18.01.2024