Lilleby B5, gnr/bnr 415/20,22 og 24, detaljregulering, r20190017

Klagefrist: 28.12.2020

Lilleby B5, gnr/bnr 415/20,22 og 24, detaljregulering, r20190017

Overnevnte plan er 19.11.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging av felt B5 i områdeplan for Lilleby. Det planlegges boligblokker og rekkehus med kjeller for bilparkering, boder og sykler.
Bebyggelsesstruktur fraviker noen krav i områdeplanen, ved at bebyggelsen reguleres med en større variasjon i boligtyper og høyder. Grønt område ved varmesentralen utgår av planen, og legges til området for varmesentralen, på grunn av behov for mer plass til manøvrering av gassbil ved påfylling av gass til sentralen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene:

Designmal Lillebyområdet

Faglig vurdering varmesentral 1

Faglig vurdering varmesentral 2

MIljøoppfølgingsplan

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/140

Sist oppdatert: 03.12.2020