Ola Frosts veg, detaljregulering, r20170037

Klagefrist: 06.06.2020

Ola Frosts veg, detaljregulering, r20170037

Overnevnte plan er 29.04.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting av eksisterende boligområde, som har tre høyhus på 13-14 etasjer og en lavblokk. Eksisterende parkeringsareal på bakkeplan skal erstattes med et nytt boligbygg på 17 etasjer, med ca. 170 enheter og lokaler til fellesfunksjoner, samt felles uterom for beboere i eksisterende og nye boliger.  

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/148

Sist oppdatert: 20.05.2020