Olaf Bulls veg 38, gnr/bnr 97/13, detaljregulering, r20180053

Klagefrist: 06.06.2020

Olaf Bulls veg 38, gnr/bnr 97/13, detaljregulering, r20180053

Overnevnte plan er 29.04.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å fortette eiendommen Olaf Bulls veg 38 ved bygging av to lavblokker med i alt 16-20 nye boliger. Planen inkluderer eksisterende Olaf Bulls veg 38A og deler av en eksisterende grønnstruktur mot øst. 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/78

Sist oppdatert: 20.05.2020