Ringvålvegen del av gnr/bnr 156/8, detaljregulering, r20180004

Klagefrist: 18.07.2020

Ringvålvegen del av gnr/bnr 156/8, detaljregulering, r20180004

Overnevnte plan er 27.05.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av ridesenter med tilhørende stall, ridebane, ridehall, driftsbygg og bolig. Det er i dag regulert et ridesenter av samme størrelse (11,2 daa) lengre vest innenfor samme eiendom. Dette er ikke opparbeidet og arealet tilbakeføres til LNF i planen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/82

Sist oppdatert: 26.06.2020