Nedre Stavsetvegen 46, detaljregulering, r20170021

Klagefrist: 04.04.2020

Nedre Stavsetvegen 46, detaljregulering, r20170021

Overnevnte plan er 06.02.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å rive eksisterende våningshus og låve for å legge til rette for fortetting med 15 boenheter i form av 5 rekkehus mot vest, 6 boenheter i leilighetsbygg mot sør og 4 kjedete eneboliger mot øst. Bygningene omkranser et tun som utgjør felles uteareal. Området skal reguleres til bolig- og trafikkformål.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/61

Sist oppdatert: 13.03.2020