Fv 950 Reppekrysset-Være, gang- og sykkelveg, detaljregulering, r20190013

Klagefrist: 15.01.2022

Fv 950 Reppekrysset-Være, gang- og sykkelveg, detaljregulering, r20190013

Overnevnte plan er 18.11.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å sikre trygg fremkommelighet for gående og syklende på strekningen mellom Reppekrysset og Være gjennom etablering av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 950 Malvikvegen. Tiltaket skal koble sammen to eksisterende gang- og sykkelvegnett. Prosjektet er en del av Miljøpakken i Trondheim og inngår i handlingsprogrammet for 2017-2020 under posten for trafikksikkerhetstiltak.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til: .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/121

Sist oppdatert: 09.12.2021

Gå til toppen

arrow_upward