Gildheimkrysset - Leangen stasjon, hovedsykkelveg,detaljregulering, r20200021

Klagefrist: 15.01.2022

Gildheimkrysset - Leangen stasjon, hovedsykkelveg,detaljregulering, r20200021

Overnevnte plan er 18.11.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av ViaNova Trondheim AS og Selberg arkitekter som plankonsulent, på vegne av forslagstiller Statens vegvesen. Prosjektet er finansiert gjennom Miljøpakken.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for en ny hovedsykkelveg som vil gi flere et tilbud om en attraktiv sykkelveg som i stor grad betjener de mest trafikkerte og besøkte områdene på østsiden av Trondheim. Strekningen starter ved Gildheimkrysset, går under Ranheimsvegen i kulvert, går videre nordover langs Leangenvegen, frem til Leangen stasjon, i bru over toglinjene og kobler seg på eksisterende hovedsykkelveg nord for jernbanen. Det er tilrettelagt for en sykkelrundkjøring ved Gildheimkrysset. Foreslått bruløsning er en stålkassebru i rustfritt stål.

Planen vil være et positivt bidrag til at målene i byvekstavtalen lettere kan nås.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/30843

Sist oppdatert: 09.12.2021