Ingeborg Aas' veg 1, 2, 4 og 6, Risvollan lokale senter, detaljregulering, r20190038

Frist for innspill: 06.08.2021

Ingeborg Aas' veg 1, 2, 4 og 6, Risvollan lokale senter, detaljregulering, r20190038

Overnevnte plan er 08.06.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for oppgradering av Risvollan lokale sentrum med nye forretninger, boliger og en kommunal barnehage.
Det planlegges uteområder med allmenning/torg, bydelspark, gårdsrom for boliger og helhetlig gangvegnett.
Parkering på bakken reguleres bort og det legges til rette for nytt trafikkareal med logistikk for alle trafikantgrupper under bakken.

Sammendrag

Ny bebyggelse etableres med en sokkeletasje for butikker og parkering, med boliger oppå. Slik videreføres prinsippet fra eksisterende senter, hvor høyblokka med boliger står oppå basen med næringsvirksomhet.

Boligenes gårdsrom og boligenes første etasje ligger på samme nivå som ny barnehage og bydelspark i nord.
Bebyggelsen varierer i høyde. Boligblokkene er fire-sju etasjer over sokkeletasjen og barnehagen planlegges i to etasjer. Mot Blaklivegen legges bebyggelsen slik at den kan bli ca. 24 meter over gata. Høyblokka er ca. 46 meter høy.
Atkomst planlegges som i dag, fra Blaklivegen via Ingeborg Aas’ veg. Vegen bygges inn i sokkeletasjen i den nye bebyggelsen.
All trafikk, varelevering, parkering, renovasjon, nyttetrafikk og gående løses i sokkelen, også hente-/bringe-funksjon til barnehagen skjer her.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart:

- Plankart under bakken

- Plankart på bakken

- Plankart over bakken

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Anleggsperiodenotat

Geoteknisk vurdering

Luftkvalitet

Magnetfeltnotat

ROS-analyse

Støynotat

Støysonekart

Teknisk infrastruktur, notat

Teknisk infrastruktur, tegninger

Trafikknotat

Møtereferat Fylkeskommunen om Blaklivegen

Møtereferat Risvollan borettslag

Befaringsnotat Tensio

Alle innspill innkommet ved varsling om oppstart av planarbeidet

Oppsummering av merknader med forslagsstiller sine kommentar

Varslingsbrev

Annonse i Adresseavisen

Illustrasjonsmateriale

Miljøgeologisk vurdering

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/142

Sist oppdatert: 18.06.2021