Ola Setroms veg 22 og 24, detaljregulering, r20200014

Klagefrist: 10.10.2021

Ola Setroms veg 22 og 24, detaljregulering, r20200014

Overnevnte plan er 02.09.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av gnr/bnr 104/876 og 104/877 med 9 boliger i et leilighetsbygg. I tillegg reguleres deler av nabotomter mot vest, gnr/bnr 104/1824 og 104/875, som midlertidig anleggsområde.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/188

Sist oppdatert: 17.09.2021