Snarveg til Berg skole, detaljregulering, r20190015

Klagefrist: 15.01.2022

Snarveg til Berg skole, detaljregulering, r20190015

Overnevnte plan er 18.11.2021 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll på vegne av Miljøpakken. Reguleringsplanforslaget er utfyllende beskrevet i den vedlagte planbeskrivelsen.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av snarveg mellom Jonsvannsveien og Berg skole, med sammenheng til Essendrops gate i Trondheim. Planen åpner for erverv av grunn til snarvegen. Forslag til reguleringsplan viser snarvegen med tilhørende sideareal og midlertidig bygge- og anleggsformål. Hovedformål i planen er turveg.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/126

Sist oppdatert: 10.12.2021

Gå til toppen

arrow_upward