Arne Bergsgårds veg og Edgar B. Schieldrops veg, gnr/bnr 81/56, 57 og 59 med flere, detaljregulering, r20200040

Klagefrist: 26.11.2022

Arne Bergsgårds veg og Edgar B. Schieldrops veg, gnr/bnr 81/56, 57 og 59 med flere, detaljregulering, r20200040

Overnevnte plan er 20.10.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med høy tetthet, dagligvare-forretning og barnehage. Planområdet omfatter i dag tidligere Steinan studentby, som består av 32 småhus og to fireetasjes teglblokker. Eksisterende teglsteinsblokker skal bevares, mens resten av bebyggelsen skal rives. Eksisterende dagligvare innafor planområdet flyttes nord for Edgar B. Schieldrops veg, i tilknytning til et nytt torg.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/32286

Sist oppdatert: 01.11.2022