Fv 707, delstrekning Berg - Høstadkorsen, detaljregulering, gang- og sykkelveg, r20180025

Klagefrist: 30.07.2022

Fv 707, delstrekning Berg - Høstadkorsen, detaljregulering, gang- og sykkelveg, r20180025

Overnevnte plan er 30.03.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å sikre trygg fremkommelighet for gående og syklende langs fylkesvei 707 på Byneset. Det er ikke noe trafikksikkert tilbud for denne trafikantgruppen langs strekningen i dag, og myke trafikanter ferdes i veikanten langs kjøreveien. Dette gjelder både de som bor langs planområdet og som skal nå sine daglige målpunkt (inkludert bussholdeplasser), og de mange som oppsøker strekningen som mosjonister, turgåere og syklister. I planarbeidet er det lagt vekt på å ivareta mennesker og bomiljø og i minst mulig grad skape konflikter i forhold til dagens arealbruk. Det er påvist kvikk og sensitiv leire i området. Sikringstiltak er innarbeidet i planen.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/95

Sist oppdatert: 01.07.2022