Lund østre, trinn 2, gnr/bnr 177/815, 821, 822 m.fl., detaljregulering, r20210029

Klagefrist: 21.05.2022

Lund østre, trinn 2, gnr/bnr 177/815, 821, 822 m.fl., detaljregulering, r20210029

Overnevnte plan er 30.03.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å øke totalt antall tillatte boenheter fra 465 til 540 innenfor gjeldende reguleringsplan for Lund østre trinn 2 (r20130031). I dag er flere delfelt ubebygd mens maks grensen for antall boenheter på 465 er nådd. Økningen på 75 boenheter foreslås lagt til de ubebygde delfeltene; B05 og B11-B12. Felt B10 omreguleres til grønnstruktur og bakkeparkering.

Delfeltene har egne bestemmelser i gjeldende reguleringsplan for byggegrenser, BRA og gesimshøyder med mer som i vesentlig grad videreføres.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/40048

Sist oppdatert: 22.04.2022

Gå til toppen

arrow_upward