Område mellom Tunellvegen og Ringvålvegen, gnr/bnr 177/657 m.fl., detaljregulering, r20180050

Klagefrist: 21.05.2022

Område mellom Tunellvegen og Ringvålvegen, gnr/bnr 177/657 m.fl., detaljregulering, r20180050

Overnevnte plan er 30.03.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for forretning (dagligvare) og boliger i tilknytning til endestasjon for metrobuss på Lund. Hensynet til støy og tilgjengelighet til området er spesielt vektlagt i planen. I tillegg er det arbeidet med å belyse de mangler påpekt av statsforvalteren i brev datert 13.08.2021.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/100

Sist oppdatert: 22.04.2022