Anne Kath. Parows veg, del av gnr/bnr 315/441 (Teknologitomta), detaljregulering, r20180012

Klagefrist: 02.07.2022

Anne Kath. Parows veg, del av gnr/bnr 315/441 (Teknologitomta), detaljregulering, r20180012

Overnevnte plan er 19.05.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Planens hensikt er å utvikle området med blandingsformål; bolig, barnehage og næring/kontor. Med næringsformål menes lett industri, bygg- og anleggsvirksomhet, lagervirksomhet og energistasjon. I tillegg reguleres det for offentlig park.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/67

Sist oppdatert: 29.06.2022

Gå til toppen

arrow_upward