Kristines veg, gnr/bnr 522/35, endring av reguleringsplan, r20220047

Klagefrist: 28.01.2023

Kristines veg, gnr/bnr 522/35, endring av reguleringsplan, r20220047

Byplansjefen har etter delegasjon, gitt i medhold av Trondheim kommunes delegasjonsreglement 02.01.23, behandlet endring av reguleringsplanen Kristines veg, gnr/bnr 522/35, med følgende vedtak:

Vedtak

Byplansjefen vedtar endring av reguleringsplan for Kristines veg, del av gnr/bnr 522/35 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket ON Arkitekter og ingeniører AS senest datert 30.08.2022 og i bestemmelser senest datert 16.12.2022.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.

Bakgrunn

I forbindelse med søknad om rammetillatelse av området BKS2 (saksnr. 22/82337), konkluderte Trondheim kommune med at det må søkes om endring av plan grunnet plassering av bebyggelse lengst sør. I rammesøknaden er det søkt om dispensasjon fra byggegrense i området BKS2. Gjeldende byggegrenser har vært tilpasset tidligere byggeprosjekt og er derfor ikke egnet for det reviderte prosjektet en nå ønsker å bygge ut. Det er behov for mer parkering enn det som er regulert inn i dagens plan (området f_SPP2) som er 0,3 daa. Økning i antall enheter tilsvarer en økning i parkeringsareal fra 0,3 til 0,4 daa.

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett (PDF)

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

22/21509

Sist oppdatert: 24.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward