Nils Uhlin Hansens veg 58 og 60, detaljregulering, r20190035

Klagefrist: 18.03.2023

Nils Uhlin Hansens veg 58 og 60, detaljregulering, r20190035

Overnevnte plan er 02.02.2023 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av tre boligblokker med tilhørende uterom og parkeringsanlegg i Nils Uhlin Hansens veg 58 og 60. Planen åpner for 25-38 boenheter og omfatter også samferdselsareal. Eksisterende bebyggelse forutsettes revet.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/130

Sist oppdatert: 06.03.2023