Olav Duuns veg 10 og 12, detaljregulering, r20210020

Klagefrist: 13.05.2023

Olav Duuns veg 10 og 12, detaljregulering, r20210020

Overnevnte plan er 30.03.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å fortette med tre kjedede eneboliger mellom to eksisterende boliger. Det etableres felles uterom og snarveg gjennom området. Avkjørselen fra Olav Duuns veg utbedres, det settes av felles areal for renovasjon og vegen opp til boligene utvides. I gjeldende plan er det regulert veg gjennom området. Denne utgår i ny plan. Det reguleres også adkomst og renovasjon til Olav Aukrusts veg 16, for å avklare eiendomsforhold, grenser mellom veg, renovasjon og boligtomter og behov for murer og terrenginngrep.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/73978

Sist oppdatert: 21.04.2023

Gå til toppen

arrow_upward