Reier Søbstads veg 12, gnr/bnr 197/535, 540, 579 m.fl., detaljregulering, r20190029

Klagefrist: 04.02.2023

Reier Søbstads veg 12, gnr/bnr 197/535, 540, 579 m.fl., detaljregulering, r20190029

Overnevnte plan er 08.12.22 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en etappevis oppgradering og bymessig utvikling av Saupstad Senter til et attraktivt senterområde for bydelen. I nordlig del av planområdet, hvor dagens butikkbygning ligger, planlegges det for ny dagligvarebutikk og nye lokaler for forretning og tjenesteyting i første etasje og parkering i underetasjen. I 2.-6.etasje planlegges det for samlet ca. 146 boenheter rundt et felles gårdsrom/takhage. Eksisterende butikkbygning forutsettes revet. Området som i dag benyttes til parkering for bydelssenteret utvikles til boligområde i form av 2 punkthus med samlet ca. 110 boenheter og parkeringskjeller i underetasjen. Planforslaget har til hensikt å legge til rette for et sterkt lokalt senter, en attraktiv møteplass for handel og opphold og attraktive bomiljøer med gode fellesarealer for lek og uteopphold.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/93

Sist oppdatert: 26.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward