Tiller-ringen 179, del av gnr/bnr 324/1 og 323/3, detaljregulering, r20190023

Klagefrist: 13.05.2023

Tiller-ringen 179, del av gnr/bnr 324/1 og 323/3, detaljregulering, r20190023

Overnevnte plan er 30.03.2023 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utvidelse av området, både i areal og volum, samt å forlenge driftsperioden med 15 år fram til 2040. Planforslaget skal også legge til rette for mottak og behandling av farlig avfall (filterkakene), samt rene masser og snødeponi. Etter endt deponering skal området tilbakeføres til landbruks-, natur- og friluftsformål.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/86

Sist oppdatert: 24.04.2023