Cecilienborgvegen 2 og del av Cecilienborgvegen, detaljregulering, r20090048

Klagefrist: 26.08.2023

Cecilienborgvegen 2 og del av Cecilienborgvegen, detaljregulering, r20090048

Overnevnte plan er 14.06.2023 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger ovenfor parkeringsanlegg og forretning/næring/tjenesteyting. Fra ca kote 9, nederst i Cecilienborgvegen er det 3 sokkeletasjer med parkering, hvor det også tillates noe forretning/tjenesteyting/næring. Over dette, fra ca kote 19, omtrent samme kotehøyde som Osloveien, planlegges det for boligbebyggelse og uterom.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/11762

Sist oppdatert: 31.07.2023