Reguleringsplan for Lian og Kystadmarka, r20200039

Klagefrist: 09.12.2023

Reguleringsplan for Lian og Kystadmarka, r20200039

Overnevnte plan er 19.10.2023 vedtatt av Bystyret

Klagefristen har nå utløpt. Byplankontoret gjør oppmerksom på at vi har mottatt mange klager på reguleringsplanen. Klagesaksbehandlingen vil derfor ta lang tid. Byplankontoret har for tiden også stor øvrig saksmengde. Det kan forventes at klagene blir ferdig behandlet av byplankontoret tidligst 01.07.2024.

Endringer etter sluttvedtak i bystyret 19.10.2023

Bystyret vedtok reguleringsplanen i møte den 19.10.2023. Vedtaket innebar endringer hvor flere eiendommer ble regulert til formålet bolig og fritidsbolig, utover det som var vist i planforslaget som var oversendt politisk behandling. Det vises til protokollen fra bystyrets møte for det fullstendige vedtaket.

På bakgrunn av et politisk forslag ble det før bystyrets møte utarbeidet reviderte plankart og bestemmelser, datert 17.10.2023. Disse ble vedtatt. På bakgrunn av endringene har planbeskrivelsen her blitt supplert etter bystyrets møte. Det er gjort endringer i ettertid for å synliggjøre i aktuelle kart og tabeller hva som er resultatet etter endelig vedtak.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Klagefristen har utløpt.

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/7815

Sist oppdatert: 23.11.2023

Gå til toppen

arrow_upward