Heggstad, 199/10 m. fl., detaljregulering, r20120051

Klagefrist: 19.01.2019

Heggstad, 199/10 m. fl., detaljregulering, r20120051

Overnevnte plan er 22.11.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å videreutvikle et knapt 410 daa stort område på Heggstadmoen, basert
på de virksomhetene som er lokalisert der i dag, og å etablere nye. Reguleringsplanen skal gi bedre arealutnytting og bidra til et estetisk løft i eksisterende næringsområder, med nye arealer til Renholdsverket, nye vegløsninger og nye næringsarealer.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

12/34432

Sist oppdatert: 14.12.2018