Lade idrettsanlegg, detaljregulering, r20150008

Klagefrist: 11.06.2017

Lade idrettsanlegg, detaljregulering, r20150008

Overnevnte plan er 26.04.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å videreutvikle Lade idrettsanlegg med nye idrettsbygg og å bedre tilgjengeligheten til anlegget for gående, syklende og reisende med kollektivtrafikk. Hensikten med planen har også vært å sikre de eksisterende og historiske landskapskvalitetene når det gjelder åpenhet, terreng og parkpreg.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: Illustrasjonsplan, alt.2

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/56791

Sist oppdatert: 01.02.2018