Parallellen 16, Sjetne skole, detaljregulering, r20140046

Klagefrist: 29.01.2017

Parallellen 16, Sjetne skole, detaljregulering, r20140046

Overnevnte plan er 17.11.2016 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av Sjetne barne- og ungdomsskole og bygging av idrettshall. Forslaget legger til grunn at idrettsanlegg og deler av friområdet nærmest skolen kan benyttes som uteareal av elevene. Planforslaget sikrer areal til nødvendige tiltak for et trafikksikkert nærområde og atkomster gjennom friområdet mellom Sjetne skole og Tonstadbrinken.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: Plan for krysningspunkt

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/43959

Sist oppdatert: 01.02.2018

Gå til toppen

arrow_upward