Saupstadringen 87, detaljregulering, r20160010

Klagefrist: 15.07.2018

Saupstadringen 87, detaljregulering, r20160010

Overnevnte plan er 31.05.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny barneskole og ungdomsskole på tomta som i dag rommer Saupstad barneskole.Huseby ungdomsskole er revet, og på tomta der denne skolen sto bygger Trøndelag fylkeskommune ny Heimdal videregående skole (vgs).

Den nye ungdomsskolen er planlagt for 450 elever og den nye barneskolen for 700 elever, totalt 1150 elever. Det planlegges også for et kulturskolesenter for skolekretsene sør i Trondheim.
Kulturskolen har en målsetting om å gi et tilbud til 30 % av elevene i Trondheim, det innebærer at kulturskolesenteret kan komme til å tilby undervisning til ca 1200 elever hver uke. Planforslaget skal også sikre bygging av nødvendige tiltak for trafikksikker skoleveg og adkomst for skoleanleggets brukere.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedlegg til bestemmelsene:

-Illustrasjon av rekkefølgekrav i planen

-Illustrasjonsplan

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/39020

Sist oppdatert: 20.06.2018