Vestre Ust, del av gnr/bnr 174/1 og 174/10, detaljregulering, r20170013

Klagefrist: 16.12.2018

Vestre Ust, del av gnr/bnr 174/1 og 174/10, detaljregulering, r20170013

Overnevnte plan er 01.11.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å regulere området til boligformål, med rekkehusenheter og en boligblokk, samt tilhørende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Sør i planområdet reguleres et større areal til grøntstruktur med hensynssone bevaring naturmiljø (viltkorridor), i tråd med KPA.

Det er ikke krav om konsekvensutredning i forbindelse med planen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/27743

Sist oppdatert: 23.11.2018