Vestre Være del av gnr/bnr 26/2 m. fl., detaljregulering innfartsparkering, r20170002

Klagefrist: 15.07.2018

Vestre Være del av gnr/bnr 26/2 m. fl., detaljregulering innfartsparkering, r20170002

Overnevnte plan er 31.05.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av et funksjonelt parkeringsanlegg for pendlere, med kort og enkel forbindelse til bussholdeplasser som betjener bussruter til og fra Trondheim.

Prosjektet er en del av Miljøpakke for transport i Trondheim. Planlegging og gjennomføring i Miljøpakken skjer i samarbeid mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen. Prosjektet er foreslått som ledd i arbeidet med økt kollektivsatsing og nullvekstmålet.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

- Vedlegg til bestemmelsene: Geoteknisk rapport og Geoteknisk notat

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/23290

Sist oppdatert: 19.06.2018