Sørbruvegen 4, Stabbursmoen skole, detaljregulering

Klagefrist: 03.07.2024

Sørbruvegen 4, Stabbursmoen skole, detaljregulering

Overnevnte plan er 12.06.2024 vedtatt av Bystyret

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å regulere eksisterende skoletomt til tomt for nye Stabbursmoen skole, flerbrukshall og med muligheter for økt elevtall. I tillegg reguleres hensynssoner for dagens høyspenningsanlegg og sone for flomfare. Dagens bekk i rør gjennom skoleområdet videreføres med oppgradert løsning, fiskevandring og klimatilpasning forbedres, samt at
skolens uteoppholdsareal i grønnstrukturen videføres. Adkomstsituasjon blir tryggere.

Saksdokumenter

Vedlegg til bestemmelsene:  

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen 03.07.2024

Se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/8489

Sist oppdatert: 24.06.2024