Hjem Om kommunenPriser, avgifter og gebyrerPriser - bolig- og eiendomstjenester (kommunale avgifter)

Priser - bolig- og eiendomstjenester (kommunale avgifter)

Betalingsordninger (dele opp i flere avdrag)

Informasjon om betalingsordningene våre: Kommunale eiendomsavgifter betales med fire terminer per år. Skulle det likevel bli problemer med å betale fakturaen innen forfall, kan kommunen hjelpe deg.

Utsette betaling

Hvis det av gode grunner er vanskelig å få betalt faktura innen forfall, er det er mulig å få utsatt betaling av de kommunale eiendomsavgiftene. Kontakt regnskapstjenesten på telefon 99325600 for å gjøre avtale om utsatt betaling.

Dele opp faktura i avdrag

Det er også mulig å dele opp faktura for kommunale eiendomsavgifter i to avdrag. Kontakt regnskapstjenesten på telefon 993 25 600 for å gjøre avtale. Merk! Du må ha gjort opp ditt utestående med kommunen innen faktura for neste termin kommer.

eFaktura og AvtaleGiro

Trondheim kommune tilbyr eFaktura og Avtalegiro på kommunale avgifter. De fleste nettbanker vil komme med forslag om dette når du betaler en faktura på kommunale eiendomsavgifter.

Viktig å betale

Hvis man unnlater å betale kommunale avgifter så kan dette i verste fall føre til tvangssalg av din bolig. Det er derfor viktig at de kommunale avgiftene blir betalt. Hvis du har problemer med å betale fakturaen innen forfall, er det viktig at du kontakter Regnskapstjenesten på telefon 993 25 600 og får avtale en betalingsløsning. Har du fått varsel om tvangssalg av boligen din, ta kontakt med Kemneren i Trondheimsregionen.

Feiegebyr

Feiegebyret fastsettes etter kostnaden ved å utføre feiing og tilsyn. Tilsyn og feiing skal foretas etter behov. Behovet fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde med mer.

Betalingssatser f.o.m 01.01.2019 (inkl. moms)

Ordinært feiegebyr* kroner 359.

*Gebyret beregnes med kroner 359 per pipeløp med tilknyttet ildsted i hver boenhet.

Det er via Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) lagt til rette for at kunder kan bestille ekstraordinær feiing og tilsyn direkte.

Brannlovens Forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016

Spørsmål om avgiften rettes til:
TBRT, feieavdelingen, Tempevegen 23, telefon 416 67 000,
e-post: feier@tbrt.no.

Har du mottatt faktura for forvaltningsgebyr for fyrkjel, se kommunens nettside om fyrkjeler eller ofte stilte spørsmål om oljeutfasing.

Forklaring av faktura

Regnskapstjenesten får mange spørsmål angående regningen på kommunale eiendomsavgifter. Her finner du en forklaring på hvert enkelt punkt på fakturaen. Hva betyr de forskjellige punktene på fakturaen for kommunale eiendomsavgifter?

Fakturaforfall:

 • Forfall 20. januar: Perioden 01.10.-31.12.
 • Forfall 20. april: Periode 01.01.-31.03.
 • Forfall 20. juli: Periode 01.04.-31.06.
 • Forfall 20. oktober: Periode 01.07.-30.09.

NB: Reklamasjonsfrist på våre fakturaer er 14 dager fra fakturadato.

 1. Eiendomsskatt:  For 2018 er skattesatsen 6,05 promille av skattegrunnlaget for eiendommen (bygg og tomt). Det er eiendommens verdi som danner grunnlaget for skatteberegningen. Verdien fastsettes i en egen eiendomsskattetakst. Bunnfradraget per boenhet (godkjent med eget kjøkken, bad og wc) er kr 500.000.Bystyret fastsetter størrelsen på skattesats (mellom 2 og 7 promille) og bunnfradrag hvert år.
 2. Feiegebyr: Feiegebyr betales årlig for feiing av pipe/r i din bolig. Feiing foretas etter vurdering fra Trondheim kommunale feiervesen, det skal feies minimum en gang hvert 4. år. Dersom du har ildsted i boligen som ikke er i bruk, men er tilkoplet pipe må feiegebyr betales. Dersom ildstedet er plombert betales ingen avgift. Kontakt Trondheim kommunale feiervesen for spørsmål angående plombering av ildsteder.
 3. Avregnet vann: Det vannforbruk du har hatt i din bolig det siste år, i henhold til avlesning (gjelder de som har vannmåler). Man betaler vann pr. m3 (1 kubikkmeter = 1000 liter). En m3 (1000 liter) vann koster i 2019 kr 12,66 (inklusiv merverdiavgift)  
 4. Avregnet avløp:  Dette er mengden avløpsvann fra din bolig, det beregnes ut fra mengden vann du har forbrukt og måles også i m3. En m3 avløpsvann koster i 2019 kr 15,89 (inklusiv merverdiavgift) 

Boliger uten vannmåler

Hvis boligen din ikke har montert vannmåler beregnes avgiften ut fra areal og da er prisen beregnet per m2 (kvadratmeter) areal boligen din har. Prisen per m2 er i 2019: Kroner 37,93 (inklusiv mva.) for vann og kr  47,70 (inklusiv mva.) for avløpsvann. Men du kan bruke så mye vann du ønsker uten at dette påvirker avgiftene. Mange kan spare penger på å montere vannmåler i boligen hvis du har lavt forbruk.

 1. Årsgebyr: Gebyr som går til å dekke vedlikehold av kommunale vann- og avløpsanlegg. Gebyret er i 2019 kr 460 (inklusiv mva.) for vann, og kr 583 inklusiv mva.) for avløp. 
 2. Forskudd, Vann og Avløp: Estimert forbruk av vann og avløp for inneværende år.
 3. Betalt Vann og betalt Avløp: Merk deg at det står minus bak beløpet, det vil si at dette beløpet trekkes fra på din faktura. Gjelder fjorårets betalte forskudd.
 4. Målerleie: (for eksempel 1/2” eller 3/4”): Dette er en årlig leie for vannmåleren som du har i din bolig. 1/2 til 1" koster i 2019 kr 283 (inklusiv mva.). Større enn 1" koster kr 450 (inkl mva.).
 5. Restavfall/Papir/Plast: Renovasjonsavgift for tømming av søppel og leie av søppelkasser. Beløpet vil variere etter hvor stor søppelkassen din er. Hvis du har behov for endring av størrelse på søppelkasse kan du kontakte Trondheim Renholdsverk AS.

Gebyr for tilsyn med feiing og service av varme

Kommunen fører et administrativt tilsyn med at bestemmelsene i Forskrift om krav om feiing av og service på varmeanlegg, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag overholdes.

Gjeldende sats fra 01.01.2019.

Type avgift: Gebyr for tilsyn med feiing og service av varmeanlegg
Sats: kr 590 inkludert mva.

Kostnadene for tilsynet påhviler eier av fyringsanlegget med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 7-5, 3. ledd, jf. § 7-4, 4. ledd.

Gebyrregulativ for saksbehandling av byggesaker, planforslag, delingssaker og eierseksjonering

I Trondheim kommune er det utarbeidet et eget gebyrregulativ som omfatter saksbehandling etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven.

Priser på plan- og bygningstjenester i Trondheim kommune.

 

Gebyrsatser vann og avløp 2019

 GrunnlagVann Avløp 
   
Årsgebyr for abonnenter med måler   
 Abonnementsgebyr, fastpris 460  583
 Forbruksavhengig gebyr 12,66  15,89
 Årsavgift vannmåler, ½"-1" 283  
 Årsavgift vannmåler, 1½"  450  
   
Årsgebyr for abonnenter uten måler   
 Abonnementsgebyr, fastpris  460  583
 Forbruksgebyr (per m2 bygningsareal)** 37,93 47,70
   
 Ordinært tilknytningsgebyr   
Tilknytningsgebyr per mbygningsareal (engangs) 54,24 54,24

Det er egne satser for tilknytningsgebyr for driftsbygninger i landbruket.

Alle beløp i kroner
Alle beløp inklusive 25 % mva

**)Omregningsfaktoren mellom areal og volum er 3, dvs. 1 m2 omregnes til 3 m3.

Se og Forskrift for vann og avløpsgebyr, Trondheim

Spørsmål om gebyrene rettes til Trondheim bydrift, Tempevegen 22, tlf. 72 54 63 50.

Kloakkummer, septiktanker og latriner - satser 2019

Latrinerenovasjon: Pr spann for ukentlig tømming: kr 4384 inkl mva. 
For flere gangers ukentlig tømming økes avgiften med det det koster pr spann for ukentlig tømming 

Kloakkummer pr år (spyling og tømming): kr 1393 inkl mva.

Slamavskillere/septiktanker, tette tanker:
Grunnavgift for tømming av tanker inntil 4 m3
kr 2120 inkl mva. 

Tillegg for flere tømminger per år/tømming utover 4 m(pr m3): kr 395 inkl mva.

Tilsyn og kontroll av mindre avløpsanlegg: kr 441 inkl mva.

Søknad om utslippstillatelse: Saksbehandlingsgebyr pr. søknad kr 10.000 inkl mva.

Renovasjon, husholdningsavfall 2019

Renovasjonspriser for 2019.

Spørsmål?
Har du spørsmål om renovasjonsgebyret for din eiendom, er du velkommen til å ta kontakt med:

Trondheim renholdsverk

Telefon: 72 54 05 40
Telefax: 72 54 05 51
Åpningstid: kl 08.00-15.30
E-post: kildesortering.postmottak@trv.no

Søk på din adresse for tømmeplan

Saksbehandlingsgebyr - tiltaksplan for terrenginngrep i forurenset grunn 2019

Skal du bygge eller grave på forurenset grunn?

Dersom grunnen er forurenset må tiltaksplan godkjennes i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2, av miljøsjefen i Trondheim kommune. Det må beregnes inntil 4 ukers saksbehandlingstid. Nye gebyrsatser for behandling av søknad om godkjent tiltaksplan er gjeldende fra 01.01.2019:

 Kategori Gebyrsats
 Terrenginngrep, enkel sak: 10 414 kr
 Terrenginngrep, middels sak:  20 890 kr
 Terrenginngrep, komplisert sak:  31 313 kr
 Terrenginngrep, svært komplisert sak: 41 830 kr

Gebyrsatser er vedtatt i henhold til forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn.

Sist oppdatert: 17.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006