Barnehageplass

Barnehageplass

I Trondheim er det en felles søknadsportal for kommunale barnehager, private barnehager og familiebarnehager. Samme skjema brukes uansett om du søker ny plass eller bytte til en annen barnehage. Alle søkere får bekreftelse på e-post om at søknaden er mottatt. Du kan sette opp to barnehager/enheter i søknaden.

Når kan jeg søke om plass?

Ønsker du å bytte barnehage? Søk i overflyttingsopptaket. Søknadsfrist 1. februar.
 • For barn som har en barnehageplass per 1. februar i Trondheim, men ønsker å bytte barnehage.
 • Plassene tildeles fra august, barnet må ønske oppstart i ny barnehage senest 31. august.
 • Du får svar innen utgangen av februar.
 • Får du avslag på søknaden, er søknaden din med på suppleringsopptaket ut kalenderåret
 • Søknadsskjemaet for å søke om å bytte barnehage. 
 • Ved flytting mellom barnehager vil nåværende plass bli sagt opp automatisk når du takker ja til ny plass.
 • Hvis du søker etter søknadsfristen 1. februar, vil søknaden din være med på det supplerende opptaket.

Se barnehagenes vedtekter for informasjon om opptakskriterier.

Intern overflytting

Hvis du ønsker å bytte til en annen barnehage innenfor samme enhet, søker du om intern overflytting ved å kontakte leder for enheten direkte.

Hovedopptak for deg som ikke har plass fra før: Søknadsfrist 1. mars
 • Gjelder barn som har rett til plass i følge Lov om barnehager §16
 • For barn som fyller ett år innen utgangen av august vil plassene tildeles fra august. Barn født innen utgangen av august, må ønske oppstart innen 31. august.
 • Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes om plass, har rett til plass innen utgangen av den måned barnet ble født. Det er viktig at du ønsker oppstart senest den måneden barnet fyller ett år.
 • Barn med lovfestet prioritering kan søke i hovedopptak uavhengig av når de er født. Det kreves dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus. Dette gjelder:
  • Barn med nedsatt funksjonsevne jf. Lov om barnehager §18 (legg ved dokumentasjon fra andrelinjetjenesten for eksempel sykehus til søknaden)
  • Barn med vedtak etter Lov om barnevernstjenester (legg ved dokumentasjon fra Barne- og familietjenesten til søknaden)
 • Du får svar i perioden mars-juni

Se barnehagenes vedtekter for informasjon om opptakskriterier.

Du kan søke barnehageplass hele året i suppleringsopptaket
 • Får du avslag på overflyttingsopptaket, er du automatisk med i suppleringsopptak
 • For deg som ikke har rett på plass til hovedopptaket
 • For deg som kommer flyttende til Trondheim gjennom året
 • For deg som har en barnehageplass, men ønsker å bytte barnehage

Du får et tilbud hvis og når vi har ledig plass.

Vi sender ikke ut avslag på supplerende opptak.

Hvis du ikke får plass innen 31. desember, blir søknaden din slettet.

Se barnehagenes vedtekter for informasjon om opptakskriterier.

Hvor lenge er søknaden min aktiv?

Søknaden gjelder kun det året du har søkt. Det vil si at hvis du søker i 2024, gjelder søknaden kun for dette året. Har du ikke fått et tilbud innen utgangen av desember, må du søke igjen i januar. Søknaden slettes ved årsskiftet. Har du en barnehageplass fra før som du ønsker å beholde, trenger du ikke å søke på nytt igjen hvert år.

Har du behov for å slette din barnehagesøknad før årsskiftet, ta kontakt med Oppvekstadministrasjonen på telefon eller e-post.

Her søker du om plass

Gå direkte til søknadsportalen for å søke plass

Veiledning til hvordan man søker barnehageplass

Hvilke barnehager kan jeg velge?

Du kan søke om plass på to enheter. Enkelte enheter kan bestå av flere barnehager. Hvis du søker om plass ved en enhet, vil du være søker på alle barnehagene innenfor denne enheten.

Du kan ikke søke spesielt på en enkelt barnehage når denne tilhører en større enhet, men du kan bruke kommentarfeltet i søknaden for å komme med ønsker. Vi prøver å ta hensyn til ønskene, men kan ikke garantere at vi får det til.

Byomfattende tilbud

I Trondheim kommune har vi et byomfattende tilbud ved noen barnehager. Hvert byomfattende tilbud er definert som egen opptakskrets. Det betyr at søkere må være i målgruppa for opptakskretsen for å få plass. Opptakskriteriene i barnehagevedtektene gjelder innenfor opptakskretsen.

De byomfattende tilbudene er:

Private barnehager og familiebarnehager kan ha egne opptakskriterier og egne opptakskretser. Se i vedtektene til den enkelte barnehage for å sjekke om du kommer inn under deres kriterier og opptakskrets.

Oversikt over barnehager i Trondheim

Vedtekter for barnehager i Trondheim

Åpningstider og oppholdstid

Barnehagene har ulike åpningstider. Kommunale barnehager er stengt i ukene 28 og 29 og enten uke 27 eller 30 i samråd med samarbeidsutvalget. Private barnehager kan ha en annen lengde på sommerstengning. Les vedtektene til de aktuelle barnehagene, se på deres hjemmeside eller ta direkte kontakt med barnehagen for opplysninger om dette.

Kommunale barnehager tilbyr kun heldagsplasser. Redusert antall timer i barnehage betyr at antall dager per uke reduseres, og minste antall dager er tre, altså minste plass i kommunale barnehager er 25-33 timer/uke. Du må avtale med barnehagen hvilke dager du skal bruke en redusert plass.

Nærområde

I de kommunale vedtektene står begrepet nærområdet i forbindelse med opptakskriteriene for overflyttingsopptaket og hovedopptaket. Disse er basert på nærskoletilhørighet og delt opp slik:

 • Kalvskinnet/Bispehaugen/Singsaker
 • Lilleby/Lade
 • Strindheim/Berg/Eberg
 • Ranheim/Charlottenlund/Brundalen
 • Vikåsen/Solbakken/Åsvang
 • Nidarvoll/Nardo
 • Bratsberg/Utleira/Steindal
 • Ila/Åsveien/Nyborg
 • Byåsen/Hallset/Dalgård/Stavset
 • Romolslia/Flatåsen/Huseby
 • Sjetne/Okstad/Tonstad/Rosten/Hårstad
 • Breidablikk/Åsheim/Stabbursmoen/Kattem
 • Spongdal/Rye/Nypvang
 • Klæbu /Sørborgen/Tanem

Tildeling av plass

Du får tilbud om plass på e-post. De som får tilbud må svare via søknadsportalen innen fristen.

Hvis du får et tilbud om oppstart i august ved hovedopptaket, kan denne datoen bli endret av barnehagen. Du får beskjed om konkret oppstartsdato fra barnehagen.

Slik skjer tildelingen

Oppvekstadministrasjonen tildeler plasser i kommunale barnehager og familiebarnehager. Private barnehager tildeler plassene selv.

Som hovedregel blir opptak først foretatt blant de som har barnehagen/enheten som første ønske. Deretter de som har barnehagen som andre ønske. Vi prøver å innfri foresattes ønsker og behov om barnehageplass. Det er ikke alltid mulig hvis etterspørselen er større enn tilbudet av plasser. Det kan derfor hende at søkere får tildelt plass i nærliggende barnehage eller bydel.

Vi kan ikke svare på spørsmål om det er håp om plass i ønsket barnehage, eller om hvor lang tid det vil ta før det blir ledig. Dette er avhengig av oppsigelser.

Pris

Fra 1. august 2024 er prisen på en heltidsplass i barnehage 2000 kroner per måned. Faktura fra kommunale barnehager finner du på Min side.

Private barnehager kan ha andre satser enn de kommunale, disse finner du på den enkelte barnehages nettside.

Barnehageplass betales fra den dagen du får tilbud om å starte. Som hovedregel er det den 1. eller 15. i måneden. I august betales full kontingent ved oppstart til og med 10.august. Ved oppstart etter 10.august betales kontingent fra oppstartdatoen.

Betaling i kommunale barnehager

Nye priser per måned fra 01.08.24:

 • 25-32 timer: 1410 kroner (3 dager i uka)
 • 33-40 timer: 1780 kroner (4 dager i uka)
 • 41 timer eller mer: 2000 kroner (5 dager i uka)

I de kommunale barnehagene kreves det betaling for elleve måneder per år, dvs. at det ikke kommer faktura i juli. Du får faktura i starten av måneden og forfallsdato er som hovedregel den 20. i hver måned.

Barn som har plass ved den samiske barnehageavdelingen Belnie, har kontingentfritak i perioden 01.08.23-31.07.2026. Les mer om samiske barns rettigheter i barnehage på Udirs sider og om gratis barnehageordning på Sametingets sider.

Kostpenger/betaling for mat

Kostpenger kommer i tillegg til kontingent og varierer fra barnehage til barnehage. De fastsettes av enhetsleder i samarbeid med samarbeidsutvalget. Se den enkelte barnehages nettsider for deres satser.

Hva gir redusert pris på barnehagekontingent?

Søskenmoderasjon

Familier med mer enn ett barn i barnehage får 30% reduksjon på kontingenten for barn nummer to og gratis kontingent fra og med barn nummer tre.

Du får reduksjon på den rimeligste plassen.

Søskenmoderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Barn er fast bosatt på den adressen der de er registrert i folkeregisteret.

 • Hvis barna bor sammen, beregnes søskenmoderasjon automatisk i vårt datasystem, også på tvers av kommunale og private barnehager.
 • Hvis foreldrene har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være fast bosatt begge steder/med begge foreldrene. Du må da levere eller sende dokumentasjon om delt bosted (samværsavtale, minimum 40%) til Oppvekstadministrasjonen for å få søskenrabatt.
 • Du får ikke reduksjon på kostpenger.

Regler for redusert foreldrebetaling vedtas av Bystyret og er regulert av Forskrift for foreldrebetaling i barnehager.

Redusert betaling på grunn av familiens økonomi
Trondheim kommune har nå satt i gang robotisering av redusert foreldrebetaling.
 
Hvis dere i barnehagesøknaden krysset av for at Trondheim kommune kan ta en sjekk på om dere har krav på redusert foreldrebetaling, vil dette bli automatisk beregnet.
 
Søsken på samme adresse i barnehage vil få søskenmoderasjon uavhengig av redusert foreldrebetaling.

Vi behandler søknadene etter de nasjonale reglene for inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Ingen skal betale mer enn seks prosent av familiens inntekt, begrenset opp til maksimalprisen for en barnehageplass. De som ikke har skattepliktig inntekt skal ikke betale for plassen. Barnehagene kan kreve kostpenger i tillegg.

Gratis kjernetid i barnehage er en rettighet for 2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i en husstand med lav inntekt, det vil si en samlet inntekt som er lavere enn 615 590 kroner per år (per 1. august 2023). Du kan søke om 20 timer gratis kjernetid i barnehage per uke.

Her søker du om redusert betaling/gratis kjernetid

Veiledning for hvordan du søker om redusert foreldrebetaling i søknadsportalen.

Du må legge ved kopi av siste års skattemelding. Du kan også legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten. «Vesentlig og varig endring» betyr at nedgangen i inntekt må være betydelig og at den må være stabil over tid.

Du må søke til den kommunen der barnet er folkeregistrert.

Grunnlaget for vedtaket er familiens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder også for samboere, uansett foreldreansvar. Vedtaket gjelder for ett barnehageår. Du må derfor levere ny søknad hvert år.

Du får ikke redusert kontingent med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Trondheim kommune.

Fritak for betaling ved barns sykdom

Hvis barnet har hatt sammenhengende fravær ut over en måned på grunn av sykdom, kan du søke barnehagen/SFO om fritak fra kontingent og kostpenger. Sykdomsperioden må dokumenteres med legeerklæring som legges ved søknaden. Du søker direkte til barnehagen der barnet har plass.

Endre betaler

Hvis du ønsker å endre betaler for plassen i en kommunal barnehage, bruk skjemaet "Endring av betaler" (PDF) og send det til Oppvekstadministrasjonen på mail eller i posten.

Endre oppholdstid

Du søker om å endre oppholdstid (plasstørrelse) i barnehage via foreldreportalen.

Søk om å endre oppholdstid

Permisjon fra barnehageplassen

 • Søknad om permisjon sendes til barnehagen innen den 1. i måneden, og minst en måned før permisjonen skal gjelde.
 • Søknaden sendes på e-post til barnehagen.
 • Du får bare innvilget permisjon med betalingsfritak hvis plassen kan benyttes av et annet barn i permisjonstiden.

Oppsigelse av barnehageplass

Gjelder bare kommunale barnehager

For å si opp en barnehageplass, må du bruke søknadsportalen. Oppsigelsestiden er én måned fra den 1. i måneden og kontingent/kost betales under hele denne perioden.

Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen likevel.

Kommunen kan også gi oppsigelse med én måneds varsel fra den 1. i måneden.

Oppsigelse kan gis:

 • hvis styrer får kjennskap til at tildelt plass er basert på uriktige opplysninger i søknaden
 • ved manglende foreldrebetaling
 • ved stort ulegitimert fravær
 • ved flytting ut av kommunen

Barnehageplassen avsluttes automatisk 31. juli det året barnet starter på skolen, så du trenger ikke si opp plassen det året barnet er ferdig i barnehagen.

Logg inn her for å si opp barnehageplass

Sist oppdatert: 10.06.2024

Fant du det du lette etter?