Ferista friluftsbarnehage

Ferista friluftsbarnehage sett fra utsiden, foto

Kontakt Ferista friluftsbarnehage

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Om oss

Vi er en friluftsbarnehage som har skogen som leke- og læringsarena, fint plassert i Bymarka (se kart). Naturen gir oss en opplevelse av frihet, ro, mangfold og variasjon gjennom alle årstidene.

I skog og mark er det godt å være både for små og store. Vår visjon er å drive barnehage som vektlegger uteliv på barnas premisser. Vi ønsker å gi barna en trygg og god oppvekst basert på gode naturopplevelser, vennskap, medbestemmelse og fysisk aktivitet. Vi mener det er viktig at barn får kjennskap til naturen og hvordan alt henger sammen. Hvordan alle livsformer er avhengige av hverandre og at mennesket er en del av den store sammenhengen. Dette gjør vi blant annet ved å være ute i natur gjennom hele året, gjøre oss kjent med det som finnes av planter og dyr der vi ferdes, og legge vekt på at vi er gjester i naturen. Lek er en viktig del av barnas hverdag og vi ønsker å legge til rette for aktiv og kreativ lek både inne og ute. Det skal være godt å komme i barnehagen. Der møter man venner og trygge omsorgsfulle voksne. Det skal være god stemning og rom for mye humor og glede.

Samisk tilbud på Ferista friluftsbarnehage

Belnie saemien maanajgiertedåehkie

Gjennom tett og godt samarbeid med foreldre, ønsker vi å tilby samiske barn et godt utgangspunkt til livet. Trondheim er et historisk samisk område og arbeidet med det samiske barnehagetilbudet har vært et viktig ledd i prosessen med å revitalisere det samiske og utgjør en sentral plass for et levende bysamisk miljø i Tråante. Tilbudet har som hensikt å bringe samiske barn og familier sammen for å lære språk og kultur i fellesskap.Høsten 2017 startet Trondheim kommune sitt første samiske barnehagetilbud. Dette er et tilbud for samiske barn og familier, der barn får tilegne seg samiskspråklig kompetanse, styrke sin identitet og få tilhørighet til samisk samfunn i Tråante. 

Belnie er med på Sametingets ordning om gratis samisk barnehagetilbud i perioden 01.08.23-31.07.26. Det betyr at det er kontingentfritak for barn som har plass på den samiske avdelingen i disse tre barnehageårene. Les mer om samiske barns rettigheter i barnehage på Udirs sider og om gratis barnehageordning på Sametingets sider.

Ta kontakt med enhetsleder hvis du ønsker plass på det samiske barnehagetilbud. Skal du søke plass på det samiske tilbudet, krysser du av for det i merknadsfeltet på barnehagesøknaden.

Belnie søker etter samiske ansatte

På Belnie har vi behov for samiske ansatte. Det er ønskelig at du behersker enten nord- lule- og/eller sørsamisk. Det er muligheter for fast ansettelse, engasjement over tid og vikaroppdrag. Studenter oppfordres til å søke, spesielt om du studerer pedagogikk, barnehagelærer eller lærerutdanning i Tråante.

Om dette er interessant eller om du har spørsmål, ønsker vi at du tar kontakt med:
Enhetsleder Hilde Katrine Nordskag
e-post:
telefon 91 76 01 00
eller
Baseleder Belnie John Asle Boine Somby
e-post:
telefon 97 10 70 52

Belnie ohcá sápmeláččaid bárguid

Belnies mii dárbášit sámi bargiid. Lea hálu ahte don háldášat davvi- julev- ja/dahje lullisámegiela. Vejolašvuođat sihke bistevaš virgái, virgi oanehat ja guhkit áigái ja vikárábárgu. Mii hástit studeanttaid ohcat, eronomáčit jos logat pedagogihkka, mánáidgárdeoahpaheaddji oahpu dahje oahpaheaddji oahpu Troanddimis.

Válde oktavuođa! Geahčá bajábealde geainna.

Belnie saemien barkijeh ohtseminie

Belnie saemien bakrijeh daarpesje. Sjaavnjoedamme lea jis maahtah noerhte-, luvle- jallh åarjelsaemiengïele soptsestidh. Mijjien luvnie maahtah barkedh naemhtie sïjhtedh; dïeves vuj muvhtene barkoe. Jis datne studeente lea sïjhtebe datneste govledh, sjïeresvoete jis pedagogihkem, maanajgierte-lohketæjja jallh lohketæjja Tråantesne lohkh.

Gaskesadth mijjien! Goevlh bæjjese mijjen bïvenesh.

Mål og organisering for Belnie

Hovedmål

Målet er å etablere en samisk avdeling hvor hovedspråket på sikt er samisk og den samiske kulturen er fremtredende. Vi vil utvikle barnehagetilbudet i nært samarbeid med foreldre, ressurspersoner, samisk samfunn i Tråante og andre samiske barnehager.

Tilbud er for samiske barn, der foreldre ønsker at barna skal fremme sin samiskspråklige kompetanse, styrke sin identitet, videreføre samisk kultur og få tilhørighet til samisk samfunn.

Organisering

Belnie som base er organisert i to grupper ut ifra alderen 1-3 år med 6 barn (Onne Belnie) og 3-6 år med 15 barn(Stoere Belnie). Onne og Stoere Belnie har ulike forutsetninger og behov ut ifra alderen, der vi er så mye sammen som vi kan. Vi har barn med tilhørighet til sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk kultur.

Vi har to pedagoger og tre pedagogiske medarbeidere i fulle stillinger, en student som studerer arbeidsplassert barnehagelærer i 60% stilling og en språkarbeider i 20% stilling. Her har en pedagogisk leder nordsamisk som hovedmål, student ved arbeidsplassert barnehagelærer har nordsamisk og sørsamisk som hovedmål og språkarbeider har sørsamisk som hovedmål. To pedagogiske medarbeiderne har tidligere gjennomført sørsamisk språkkurs. Alle tre pedagogiske medarbeidere har tilegnet seg kunnskap og kompetanse innenfor samisk språk, kultur og identitetsforståelse.

Vi jobber med å realisere språkkurs i nordsamisk og sørsamisk for ansatte og foreldre. Dette er for å styrke de samiske språkene på avdelingen og videreføring av samisk språk til neste generasjoner. Målet er at samisk skal være hverdagsspråket på Belnie.

Planer og aktiviteter som lages tar utgangspunkt i barnehagens årsplan og de åtte samiske årstidene. Det lages egen månedsplan for den samiske gruppa som bygger på samisk kultur og tradisjonskunnskap i møte med moderne liv i bysamiske forhold.

Knutepunktfunksjon

Barnehagen har en knutepunktfunksjon overfor andre barnehager. Dette innebærer at vi skal veilede, informere og formidle samisk kultur til barnehager i byen generelt og til barnehager med samiske barn spesielt.

Samisk barnehagetilbud prosjektmandat

Åpningstid

 • Vår åpningstid er fra kl. 07.15 til 16.30.
 • Barnehagen er stengt jul- og nyttårsaften og onsdagen før skjærtorsdag.
 • Barnehagen har sommerstengt uke 28, 29 og 30 i 2024.

Kostpenger og måltid

210 kroner per måned.

Kostpengene inkluderer drikke, frukt og grønt til hvert måltid. Vi serverer også havgregrøt til frokost en dag i uken og varm lunsj en dag annen hver uke.

Barnegruppene

Barnegruppene

Bever

Telefonnummer: 46 83 55 51

9 småbarnsplasser

Ansatte:

 • Maria Landsem, barnehagelærer
 • Jannicke Gullhav, barne- og ungdomsarbeider
 • Ane Sæbø Auran, miljøveileder
 • Elin Lykke Haugstulen, lærling

Rødrev

Telefonnummer: 90 18 84 31

9 småbarnsplasser

Ansatte:

 • Hanne Brå, pedagogisk leder
 • Michael Jenssen, barnehagelærer
 • Solveig Elin Haugen, barnepleier

Belnie

Telefonnummer: 90 25 33 24 (Stoere Belnie)

Telefonnummer: 90 10 69 57 (Onne Belnie)

21 plasser

Ansatte:

 • John Asle Boine Somby, baseleder og pedagogisk leder
 • Eve Hele Talas, barnehagelærer
 • Veronica Iren Holthe, barne og ungdomsarbeider
 • Hanne Reksen, barne- og ungdomsarbeider
 • Aleksander Storholmen, barne- og ungdomsarbeider
 • August Sjøvoll, språkarbeider
 • Aina Lene Gaino Danielsen, student ved A-blu og språkarbeider

Jerv

Telefonnummer: 95 26 32 42

12 storbarnsplasser

Ansatte:

 • Ole Aleksander Gjeitsund, barnehagelærer
 • Nils Morten Jakobsen, barne- og ungdomsarbeider

Ulv

Telefonnummer: 95 26 38 21

12 storbarnsplasser

Ansatte:

 • Ståle Almåsbro, pedagogisk leder/baseleder
 • Mariken Bruem-Løvbugt, barne- og ungdomsarbeider

Gaupe

Telefonnummer: 90 26 13 65

11 storbarnsplasser

Ansatte:

 • Kristine Lange, barnehagelærer
 • Henriette Dundas, barne- og ungdomsarbeider
 • Markus Rømo Jensen, lærling

Administrasjon

 • Hilde Katrine Nordskag, enhetsleder. Telefon: 91 76 01 00
 • Tone Skjæret, fagleder. Telefon: 91 55 45 14
 • Ann Elisabeth Viken, konsulent. Telefon: 98 04 01 38

Samarbeidsutvalg og arbeidsutvalg

Alle foreldre er med i foreldrerådet. De velger sine representanter til arbeidsutvalget FAU, som igjen velger sine representanter til samarbeidsutvalget SU. SU er et rådgivende organ for enhetsleder. SU skal behandle og gi råd i saker som vedrører enhetens kvalitet og innhold.

FAU 2023-2024

 • Jerv: Maria Teresa Hansen, 95 82 95 01
 • Ulv: Marte Lefstad, 90 01 52 93
 • Gaupe: Kristin Roseth Aass, 47 76 47 72
 • Bever: Sigrid Gutvik Korssjøen, 41 28 81 75
 • Rødrev: Jonas Jervell Indergard, 90 16 41 92
 • Stoerre Belnie: Stine-Mari Karlsen, 95 03 26 08
 • Onne Belnie: Anne Nelly Gilsåmo, 92 23 14 65

Samarbeidsutvalg 2023-2024

Foreldre:

 • Maria Teresa Hansen
 • Stine-Mari Karlsen
 • Anne Nelly Gilsåmo
 • Jonas Jervel Indergard

Ansatt:

 • John Asle Boine Somby
 • Hanne Brå

Ledelsen:

 • Hilde Katrine Nordskag
 • Tone Skjæret

Referat fra samarbeidsutvalget:

Planer og dokumenter

Vår visjon

"Frihet og gode naturopplevelser - uteliv på barnas premisser". Vi ønsker å stimulere barnas utforskertrang, nysgjerrighet og engasjement både inne og ute. Skogen er godt egnet som leke- og læringsarena for barna med sitt mangfold og variasjon.

Ferista Friluftsbarnehage har som grunnleggende idé at barn som får vokse opp ute i naturen og bli glad i den, senere vil ta ansvar for jorda vi lever på. Vi prøver å ikke sette spor etter oss i Bymarka; vi flytter leikeplassen vår før det blir slitasje der vi er. I tillegg mener vi at fysisk aktivitet ute er sunt og gir en god utvikling for både psykisk og fysisk helse.

Vi ønsker at barna skal ha medbestemmelse slik at de kan være med å påvirke hverdagen sin og innholdet i barnehagen ut ifra sine forutsetninger og behov. Vi tar derfor hensyn til både enkeltbarn og barnegruppa. Vi vektlegger innholdet og opplevelsen barna får ved å være ute i friluft og i naturen. Hvor langt vi går eller hvor lenge vi er ute er ikke avgjørende for å gi barna gode naturopplevelser.

Vi ønsker at den samiske kulturen skal være en naturlig del av vår barnehagehverdag og være en berikelse for alle barna .

Vi ønsker at det skal være med å prege tilbudet her ved barnehagen og være en berikelse for alle barna.

Vi er en friluftsbarnehage, men først og fremst er vi en barnehage der barna skal oppleve trygghet og få omsorg av nære og støttende voksne.

Foreldreinformasjon

I dette heftet finner du mye nyttig informasjon: Velkommen til oss!

Tips om påkledning

Med Bymarka lett tilgjengelig er det naturlig at uteliv er en sentral del av hverdagen vår. En forutsetning for at leken ute skal være positiv, er at barna har passe med klær, at de hverken svetter eller fryser.

Vi har utarbeidet en veileder til hjelp i hverdagen. Her finner du våre anbefalinger, de baserer seg på mange års erfaring!

Veileder påkledning

Skulle det oppstå en hendelse med barnet ditt, vil vi kontakte dere på telefon så snart som mulig. Enheten har egne beredskaps- og kriseplaner.

Vi har utarbeidet et eget hefte som beskriver hvordan vi ivaretar barns helse, miljø og sikkerhet i skogen og ute på barnehage.

Heftet er til bruk for ansatte ved Ferista Friluftsbarnehage, og det ble sist revidert i september 2015.

I tillegg til dette skrivet kommer barnehagenes beredskapsplan og akuttpermer. Det er en rekke lover og forskrifter som gjelder for å ivareta både naturen og barna. Dette legger premisser for hva slags HMS-rutiner barnehagene har for opphold i skog og mark. Det finnes ikke noen sentrale retningslinjer eller kriterier for ”ute-barnehager” per i dag. Vi har derfor laget vårt eget system som er samlet i dette heftet. Det baserer seg på erfaring med denne type barnehagedrift siden 1991.

Foreldresamarbeid - årshjul

Vi ønsker dere foreldre velkommen til barnehagen vår, og dere må gjerne ta dere tid til å delta i aktiviteter, skogsturer, leirer etc. sammen med oss.

Gjennom året har vi flere arrangement for barn og voksne på barnehagen. Noen er i regi av barnehagen, andre i regi av FAU.

Vi har utarbeidet et årshjul for foreldresamarbeid ved Ferista friluftsbarnehage, der finner dere de ulike faste arrangementene vi har hvert år.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Tilsynsrapporter

03.11.2020: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
- Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ferista friluftsbarnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 042121

Adresse: Fjellseterveien 24, 7020 TRONDHEIM

Leder

Tone Skjæret
Vikar enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Ståle Almåsbro

Pedagogisk leder III

Telefon:

E-post:

Ane Sæbø Auran

Miljøveileder

Telefon:

E-post:

Mariken Bruem-Løvbugt

Miljøveileder

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Brå

Pedagogisk leder I

Telefon:

E-post:

Aina Lene Gaino Danielsen

Assistent

Telefon:

E-post:

Henriette Saltermark Dundas

Barne- og ung.arb m/fags 2 år

Telefon:

E-post:

Ole Aleksander Gjeitsund

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Jannicke Helen Gullhav

Barne/ung.arb. I

Telefon:

E-post:

Solveig Elin Haugen

Barnepleier I

Telefon:

E-post:

Elin Lykke Haugstulen

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Veronica Iren Holthe

Barne/ung.arb. I

Telefon:

E-post:

Nils Morten Jakobsen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Michael Jenssen

Miljøveileder

Telefon:

E-post:

Rolf Jørgen Kjelvik-Meinhardt

Miljøveileder

Telefon:

E-post:

Maria Landsem

Barnehagelærer II

Telefon:

E-post:

Kristine Lange

Barnehagelærer I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Cathrine Mikalsdatter Reksen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Markus Jensen Rømo

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

August Sjøvoll

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

John Asle Boine Somby

Pedagogisk leder III

Telefon:

E-post:

Aleksander Bjørsvik Storholmen

Barne/ung.arb. I

Telefon:

E-post:

Eve Hele Talas

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Marthe Elisabeth Friberg Utsi

Barnehagelærer

E-post:

Ann Elisabeth Viken

Konsulent

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 23.04.2024

042121

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward