Hjem Ferista friluftsbarnehage
Barn og foreldre sammen utenfor Ferista friluftsbarnehage

Ferista friluftsbarnehage

Kontakt Ferista friluftsbarnehage

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Om oss

Vi er en friluftsbarnehage som har skogen som leke- og læringsarena, fint plassert i Bymarka (se kart). Naturen gir oss en opplevelse av frihet, ro, mangfold og variasjon gjennom alle årstidene.

I skog og mark er det godt å være både for små og store. Vår visjon er å drive barnehage som vektlegger uteliv på barnas premisser. Vi ønsker å gi barna en trygg og god oppvekst basert på gode naturopplevelser, vennskap, medbestemmelse og fysisk aktivitet. Vi mener det er viktig at barn får kjennskap til naturen og hvordan alt henger sammen. Hvordan alle livsformer er avhengige av hverandre og at mennesket er en del av den store sammenhengen. Dette gjør vi blant annet ved å være ute i natur gjennom hele året, gjøre oss kjent med det som finnes av planter og dyr der vi ferdes, og legge vekt på at vi er gjester i naturen. Lek er en viktig del av barnas hverdag og vi ønsker å legge til rette for aktiv og kreativ lek både inne og ute. Det skal være godt å komme i barnehagen. Der møter man venner og trygge omsorgsfulle voksne. Det skal være god stemning og rom for mye humor og glede.

Storbarnsbasen har plass til 48 barn fordelt på fire grupper. Småbarnsbasen har plass til 24 barn fordelt på to eller tre grupper. Antall barn på basene kan variere noe fra år til år ut i fra hvor mange søkere vi har. 

Samisk tilbud på Ferista friluftsbarnehage

1. august 2017 åpnet Trondheim kommune et samisk barnehagetilbud for samiske barn og familier her på Ferista. Ta kontakt med enhetsleder dersom du ønsker plass på vårt samiske barnehagetilbud. Skal du søke plass på det samiske tilbudet, krysser du av for det i merknadsfeltet på barnehagesøknaden. 

Mål og organisering for det samiske tilbudet

Ferista friluftsbarnehage har startet det første samiske barnehagetilbudet i Trondheim kommune.

Hovedmål

Målet er å etablere en samisk avdeling/barnehage hvor hovedspråket er samisk og den samiske kulturen er sentral. Vi vil utvikle barnehagetilbudet i nært samarbeid med foreldre, andre ressurspersoner og samiske barnehager.

Dette er et tilbud til samiske barn, der foreldre ønsker at barna skal fremme sin samiskspråklige kompetanse, styrke sin identitet, videreføre og få tilhørighet til samisk kultur.

Vi har en nordsamisk pedagog og to assistenter i til sammen to hele stillinger, en sørsamisk og en nordsamisk assistent. For å styrke det sørsamiske språket har fem ansatte gått på sørsamisk kurs. De vil kunne støtte de samiske barna i hverdagen og samtidig synliggjøre det samiske i hele barnehagen.

Organisering

Barna er fordelt på to avdelinger ut i fra alderen 1-3 år og 3-6 år. Vi har både sørsamiske og nordsamiske barn. De tre samiske ansatte er sammen med de samiske barna hele dagen. Det er en voksen som snakker samisk i alle situasjoner, ved påkledning, måltider og lek.

Barnehagen har et "samisk rom" som er tilpasset for å kunne leke, snakke og gjøre aktiviteter med barna som har et samisk tilbud. To dager i uka blir de samiske barna tatt ut av avdelingen og har eget opplegg, da er vi inne på det "samiske rommet" og ute i naturen. Vi drar på tur en til to ganger i måneden.

Planer og aktiviteter som lages tar utgangspunkt i barnehagens årsplan og de åtte samiske årstidene. Det lages egen månedsplan for den samiske gruppa.

Knutepunktfunksjon

Barnehagen har en knutepunktfunksjon overfor andre barnehager. Dette innebærer at vi skal veilede, informere og formidle samisk kultur til barnehager i byen generelt og til barnehager med samiske barn spesielt.

Samisk barnehagetilbud prosjektmandat

Åpningstid

  • Vår åpningstid er fra kl. 07.15 til 16.30.
  • Barnehagen er stengt onsdag før påske, i tillegg til jul- og nyttårsaften.
  • Barnehagen har sommerstengt uke 28, 29 og 30 i 2019.
  • I 2020 har vi sommerstengt i uke 28, 29 og 30.
  • I 2021 har vi sommerstengt i uke 27, 28 og 29.

Kostpenger og måltid

210 kroner per måned. 

Kostpengene inkluderer drikke, frukt og grønt til hvert måltid. Vi serverer også havgregrøt til frokost en dag i uken og varm lunsj en dag annen hver uke.

Barnegruppene

Barnegruppene

Bever

Telefonnummer: 468 35 551
7 småbarnsplasser
Ansatte:

Maria Landsem, pedagogisk leder

Jannicke Gullhav, barne- og ungdomsarbeider

Kristin Eggen Storliløkken, lærling

Ekorn

Telefonnummer: 901 06 957
9 småbarnsplasser
Ansatte: 

Anita Malm Jørgensen, pedagogisk leder

Hanne Reksen,barne- og ungdomsarbeider

Nils Morten Jacobsen, barne- og ungdomsarbeider

Rødrev

Telefonnummer: 901 88 431

8 småbarnsplasser

Ansatte:

Tone Skjæret, pedagogisk leder/baseleder på småbarn

Hanne Brå, pedagogisk leder

Britt Simonsen, barne- og ungdomsarbeider

Jerv

Telefonnummer: 952 63 242
12 storbarnsplasser
Ansatte:

Kristine Lange, Barnehagelærer
Solveig Elin Haugen, Barnepleier

Ulv

Telefonnummer: 952 63 821
12 storbarnsplasser
Ansatte:

Ståle Almåsbro, Pedagogisk leder
Veronica Iren Holthe, Barne- og ungdomsarbeider 

Gaupe

Telefonnummer: 902 61 365
12 storbarnsplasser
Ansatte:

Arnhild Harstad Heggemsli, Barnehagelærer
Ragnar Johan Dahle, Miljøarbeider
August Sjøvoll, Assistent samisk
Ellen Inga Sara, Assistent samisk

Bjørn

Telefonnummer: 902 58 991
12 storbarnsplasser
Ansatte:

May Ingdal, Pedagogisk leder
Henriette Saltemark Dundas, Barne- og ungdomsarbeider

Ruben Ulstad Ulriksen, lærling

Administrasjon

Hilde Norskag Lysklett, enhetsleder. Telefon: 917 60 100.
Brit Vethe, fagleder. Telefon: 930 95 566.
Ann Elisabeth Viken, konsulent. Telefon: 469 08 567.

Brukerråd og FAU

Brukerråd 2019-2020: Stine Skjærvik, Benedikte Ugelstad Wold, Ane Bjøru Fjeldsæter, enhetsleder, fagleder og ansatterepresentant.

FAU 2019-2020: Håvard Labugt Angell (Bjørn, far Sondre), Vigdis Wåge-Wares (Gaupe, mor Gemma), Benedikte Ugelstad Wold (Ulv, mor Ulrikke), Stine Skjærvik (Jerv, mor Jakob), Ane Bjørud Fjeldsæter (Ekorn, mor Aurora), Øyvind Grande Hegglund (Ekorn, far Vegard) og Maria Theresa Hansen (Bever, mor Levi).

Brukerrådsreferat

21.06.18

23.10.18  

14.03.19

06.06.19

Planer og dokumenter

Vår visjon

"Frihet og gode naturopplevelser - uteliv på barnas premisser". Vi ønsker å stimulere barnas utforskertrang, nysgjerrighet og engasjement både inne og ute. Skogen er godt egnet som leke- og læringsarena for barna med sitt mangfold og variasjon.

Ferista Friluftsbarnehage har som grunnleggende idé at barn som får vokse opp ute i naturen og bli glad i den, senere vil ta ansvar for jorda vi lever på. Vi prøver å ikke sette spor etter oss i Bymarka; vi flytter leikeplassen vår før det blir slitasje der vi er. I tillegg mener vi at fysisk aktivitet ute er sunt og gir en god utvikling for både psykisk og fysisk helse.

Vi ønsker at barna skal ha medbestemmelse slik at de kan være med å påvirke hverdagen sin og innholdet i barnehagen ut ifra sine forutsetninger og behov. Vi tar derfor hensyn til både enkeltbarn og barnegruppa. Vi vektlegger innholdet og opplevelsen barna får ved å være ute i friluft og i naturen. Hvor langt vi går eller hvor lenge vi er ute er ikke avgjørende for å gi barna gode naturopplevelser.

Vi ønsker at den samiske kulturen skal være en naturlig del av vår barnehagehverdag og være en berikelse for alle barna .

Vi ønsker at det skal være med å prege tilbudet her ved barnehagen og være en berikelse for alle barna.

Vi er en friluftsbarnehage, men først og fremst er vi en barnehage der barna skal oppleve trygghet og få omsorg av nære og støttende voksne. 

Årsplan 2019-2020

Handlingsplan mot mobbing - Innenforskap, sterkere sammen!

Progresjonsplan

Årshjul Grønt flagg

Bilder fra barnehagen

 Sommer på golfbanenVi lager kullstifterLek i bekkenArbeid i kjøkkenhagenFarging av garn

Foreldreinformasjon

I dette heftet finner du mye nyttig informasjon: Velkommen til oss!

Tips om påkledning: 

Med Bymarka lett tilgjengelig er det naturlig at uteliv er en sentral del av hverdagen vår. En forutsetning for at leken ute skal være positiv, er at barna har passe med klær, at de hverken svetter eller fryser.

Vi har utarbeidet en veileder til hjelp i hverdagen. Her finner du våre anbefalinger, de baserer seg på mange års erfaring!

Veileder påkledning

Skulle det oppstå en hendelse med barnet ditt, vil vi kontakte dere på telefon så snart som mulig. Enheten har egne beredskaps- og kriseplaner. 

Vi har utarbeidet et eget hefte som beskriver hvordan vi ivaretar barns helse, miljø og sikkerhet i skogen og ute på barnehage. Det finner du HER. 

Heftet er til bruk for ansatte ved Ferista Friluftsbarnehage, og det ble sist revidert i september 2015.  

I tillegg til dette skrivet kommer barnehagenes beredskapsplan og akuttpermer. Det er en rekke lover og forskrifter som gjelder for å ivareta både  naturen og barna. Dette  legger premisser for hva slags HMS-rutiner barnehagene har for opphold i skog og mark. Det finnes ikke noen sentrale retningslinjer eller kriterier for ”ute-barnehager” per i dag. Vi har derfor laget vårt eget system som er samlet i dette heftet. Det baserer seg på erfaring med denne type barnehagedrift siden 1991.

Foreldresamarbeid - årshjul

Vi ønsker dere foreldre velkommen til barnehagen vår, og dere må gjerne ta dere tid til å delta i aktiviteter, skogsturer, leirer etc. sammen med oss.

Gjennom året har vi flere arrangement for barn og voksne på barnehagen. Noen er i regi av barnehagen, andre i regi av FAU.

Vi har utarbeidet et årshjul for foreldresamarbeid ved Ferista friluftsbarnehage, der finner dere de ulike faste arrangementene vi har hvert år.

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

30.06.2015, retting gjennomført 29.09.2015: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

08.09.2015, retting gjennomført 15.10.2015: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ferista friluftsbarnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefon:

Sist oppdatert: 08.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006