Hjem Bymarka naturbarnehager
Fire unger med håv i vannkanten

Bymarka naturbarnehager

Kontakt Bymarka naturbarnehager

Se kart

Organisering

 

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Informasjon sendes ut gjennom Meldeboka. Dagsaktuelle ting skrives på tavla i gangen. Meldeboka er en digital tjeneste for kommunikasjon mellom skoler, SFO, barnehager og foresatte i Trondheim kommune.

Si fra på Meldeboka hvis barnet ikke kommer i barnehagen. I forhold til planlegging av dagen vår, er det flott hvis dere gir beskjed tidlig om morgenen.

Gi oss beskjed på Meldeboka gjennom “hentemelding” dersom barnet skal hentes av andre enn de som til daglig henter/bringer. 

Kontaktinfo må foreldre/ foresatte selv endre i Meldeboka. Vi oppfordrer dere å varsle personalet på basegruppa i tillegg til Meldeboka hvis dere endrer telefonnummer i løpet av barnehagetiden.

Oppstart i barnehagen

Barnehagen deltok høsten 2019 i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøvde vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna var sammen med barnet i barnehagen i ca. 5 dager ved oppstart i barnehagen. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon. 

Liten og ny - foreldre 2020_MB.docx (2).pdf

Åpningstider og dagsrytme

Vi åpner kl. 07.15 og stenger 16.30.

Dagen vår er organisert slik at flere av barnegruppene er sammen morgen og ettermiddag. Personalet går i turnus med sein, mellom - og tidligvakter en uke i gangen fra torsdag til onsdag. Ved fravær kan grupper slås sammen eller at vi setter inn vikar. Barnehagen benytter vikarer fra Adecco. Barnehagene er opplæringsbedrift og har lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget og studenter fra barnehagelærerutdanningen ved DMMH. I tillegg til dette kan det i perioder være elever fra ungdomsskole og videregående som har arbeidspraksis i barnehagene.

Følg barnet ditt inn i barnehagen slik at vi får sagt hei, og utvekslet eventuelle beskjeder. Personalet prioriterer å være inne i barnegruppa. Kom inn og møt oss der, hvis dere ikke ser oss ved garderobene.

Vi er fleksible med hensyn til dagsrytmen vår, men den ser i grove trekk slik ut:

Klokkeslett er ca. tider:

07.15 Barnehagen åpner. Lek, forberedelse til tur.

08.00 Frokost. Barnehagen serverer havregrøt/ korn med frukt/bær hver dag.

08.45 Samlingsstund/påkledning (hvilket tidspunkt de ulike husene har samlingsstund varier).

09.30-10.15 Vi går ut til lekeplassene i skogen.

11.15 Medbrakt formiddagsmat alle dager unntatt tirsdager. På tirsdager serveres det varm lunsj i barnehagen. Lek og aktivitet i skogen eller ved barnehagen. Soving for de yngste.

13.00 Frukt og grønt, vann til drikke

14.00 Tilbake i barnehagen.

14.15 Medbrakt ettermiddagsmat. Barnehagen serverer frukt og grønt. Lek ved/i barnehagen.

16.30 Barnehagen stenger.

Småbarnsgruppene oppholder seg mer ved huset enn de største. Vi har lagt intern møteavvikling for personalet på tirsdager. Denne dagen er det lek og aktiviteter ved barnehagen. Storbarnsgruppene har også dager der de er ved barnehagen. Dette varierer ut fra barnegruppenes behov, aktiviteter og ut fra den totale bemanningen.

Velkommen til oss

Velkommen til Bymarka naturbarnehager

Skitur til LianAking på TorshaugtoppenLeking utendørsLeking med konglerUnge som holder opp en salamanderKanotur

I skog og mark er det godt å være, både for små og store. Barnehagene våre ligger vakkert til ved Lianvatnet og Kyvatnet i Bymarka. Vi benytter nærområdene hele året.

Vi mener det er viktig for barn å få kjennskap til hvordan alt i naturen henger sammen, hvordan alle livsformer er avhengige av hverandre og at mennesket er en del av den store sammenhengen. Dette gjør vi blant annet ved å være ute i natur gjennom hele året, gjøre oss kjent med det som finnes av planter og dyr der vi ferdes, og legge vekt på at vi er gjester i naturen. Vi praktiserer sporløs ferdsel. Naturen er verdens beste lekeplass! 

Måltider, kostpenger og fødselsdager

I barnehagen serverer vi i dag under pågående korona pandemi melk/vann/kakao og frukt/grønt. Vi serverer varm lunsj en gang per uke (tirsdager). De øvrige fire dagene spiser storbarn lunsj ute i skogen. Småbarn tilpasser om de spiser lunsj i skogen eller inne i barnehagen ut fra temperatur og barnegruppa sine forutsetninger. 

Vi velger økologiske alternativer der vi har mulighet for dette.

Kostpenger er fra 01.10.2020  kroner 220,- per måned.

Vi feirer fødselsdager ved at bursdagsbarnet velger en sang og en bok vi bruker i samlingsstunden. Barnet er «Dagens hjelper» og er med og forbereder frukt som serveres til ettermiddagsmåltidet. Hvis dere inviterer til fødselsdag ber vi om at dere inviterer hele grupper. Dette kan være gruppa barnet går på, alternativt årskullet til barnet. Spør oss gjerne om råd slik at foreldre og barnehage sammen bygger sterke barnefellesskap.

Kostholdsplan Bymarka naturbarnehager

HMS i skogen og ute ved barnehagen

Skulle det oppstå en hendelse med barnet ditt, vil vi kontakte dere på telefon så snart som mulig. Enheten har egne beredskaps- og kriseplaner.

Sikkerhetsrutinen er til bruk for ansatte. Det er en beskrivelse av hvordan vi ivaretar barns helse miljø og sikkerhet i skogen og ute på barnehagen. Det gjennomgås med nytilsatte, og repeteres to ganger pr år med alle ansatte under våre sikkerhetsuker/ planleggingsdager. Heftet evalueres og revideres kontinuerlig.

HMS i skogen og ute i barnehagen

Lær deg reglene i friluftsloven og forhold deg til disse.

Årsplan

Årsplan 2019_2020.pdf

Trafikk

Barnet skal alltid sikres i bilen. Selv på korte turer.

Vær oppmerksom på at små barn vises dårlig i trafikken. Vær spesielt aktsom på P-plass ved barnehagen. Gjør det til en regel at du leier barnet ditt mellom P-plassen og barnehagens port.

Adkomst til parkeringsplassene våre er skolevei for små trafikanter. Kjør forsiktig slik at ikke du gjør skoleveien utrygg for barn.

Utstyr som ikke brukes på barnehagen, som for eksempel sykler, sykkelvogner, barnevogner, og akebrett, skal parkeres utenfor gjerdet.  

Lukk porten skikkelig etter deg. Ikke tillat ditt barn å klatre på og over gjerdet.

Ta hensyn til miljøet. Ikke la bilen stå på tomgang.

Vi oppfordrer alle til å rygge seg på plass når de kommer til parkeringsplassen. Dere har bedre oversikt over trafikkbildet når dere kommer til parkeringsplassen. Da er også vinduer uten dugg, is og snø.

Påkledning, klær og utstyr

Med Bymarka som nærmeste nabo og et flott utemiljø, er det naturlig at vi bruker tid ute. Barna må ha klær tilpasset været.  En forutsetning for at leken utendørs skal være positiv, er at barna har passe med klær, at de verken svetter eller fryser.

 Veileder klær og utstyr i naturbarnehagen

Brukerråd 

Foreldrerådet består av alle foreldrene. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, FAU, som igjen velger representanter til Brukerråd. Intensjonen er at disse organene skal ha mulighet til å ivareta foreldregruppens kontakt med barnehagen og sikre medvirkning.

Barnehageloven sier at alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg. Trondheim kommune har byttet ut dette med Brukerråd. Brukerråd er enhetens øverste samarbeidsorgan. Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder. Det skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold, og brukere og ansatte som grupper, men ikke som enkeltpersoner. Fullstendige retningslinjer for Brukerråd ligger på Trondheim kommune sine nettsider.

Medlemmer brukerråd Bymarka naturbarnehager

kommer.... , foreldrerepresentant Lian naturbarnehage
Gunn-Elisabeth Ulkestad, foreldrerepresentant Lian naturbarnehage
Tarjei Roald Bern, foreldrerepresentant Kyvatnet naturbarnehage
Magnus Irgens, foreldrerepresentant Kyvatnet naturbarnehage
Lene Amdal, personalrepresentant Kyvatnet naturbarnehage
Magnus Estenstad Bjørsland, personalrepresentant Lian naturbarnehage
Kristmar Losen Nordvik, fagleder Bymarka naturbarnehager
Siri Mette Petersen, enhetsleder Bymarka naturbarnehager

Samarbeid med  barne- og familietjenesten

Barnehagen og foreldre kan ved behov søke bistand fra barne- og familietjenesten. Barne- og familietjenesten skal bistå barnehager og skoler slik at alle barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser.

Under barne- og familietjenesten ligger blant annet PP-tjeneste, helsestasjon, logoped, fysioterapi, ergoterapi og barnevern.

Ferie

Feriestenging drøftes i enhetens Brukerråd ett år i forveien. 

Ferieåret 2020: Barnehagen stenger de 2 siste ukene i fellesferien. I tillegg stenger barnehagen julaften, dagene i mellomjula inkludert nyttårsaften, og dagene i påskeuka.

Ferieåret 2021: Alle kommunale barnehager stenger uke 28, 29 og 30. I tillegg stenger barnehagen julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Vi kartlegger behov for barnehageplass i ferier. Dette gjør vi for å kunne utnytte ressurser på best mulig måte, slik at personalet avvikler ferie når det er få barn i barnehagen.

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

14.05.2013, retting gjennomført 30.01.2014: Lovlighetskontroll
15.05.2014, retting gjennomført 20.11.2015: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

13.09.2019: Bymarka naturbarnehager (Kyvatnet- og Lian naturbarnehager) - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (PDF)

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Bymarka naturbarnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Administrasjon: 

Hovednummer Bymarka naturbarnehager: 418 42 100

Enhetsleder Siri Mette Petersen tlf: 952 63 536

Fagleder Kristmar Losen Nordvik tlf: 917 11 970

Sist oppdatert: 27.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004