Fradeling av eiendom

Skal du fradele en tomt, må du søke kommunen om tillatelse.

Søknadsskjema for fradeling av eiendom

Hvem kan søke

Den eller de som er eier av eiendommen.

Slik søker du

Du må søke på eget skjema.

Forslag til nye eiendomsgrenser må være inntegnet på et kart som legges ved søknaden. Kartet skal vise eksisterende grenser, husplassering og ønsket delelinje. Størrelse på fradelt parsell må oppgis i kvadratmeter (m²). Det må også oppgis formål for fradeling, for eksempel bolig/veg, eller tilleggsareal til eksisterende eiendom. Dersom det søkes om dispensasjon fra gjeldende planer, må dette krysses av for både i søknadsskjemaet og i nabovarselet.

Vanskelig bebyggbare tomter
Ved vanskelig bebyggbare tomter bør også forslag til framtidig husplassering og terrengsnitt legges ved. Kartet skal vise plassering av kjøreatkomst og nødvendig areal til parkering og uterom, se kommunens parkeringsveileder og uteromsveileder. Ved fradeling til boligformål må boenhetene ha tilgang til egnet uterom som tilfredsstiller kravene til størrelse og støynivå. Dersom kommunens støysonekart viser at foreslått uterom vil være i gul eller rød støysone, må rapport fra støykonsulent legges ved søknaden.

Nabovarsling
Naboer og gjenboere skal varsles før søknad sendes kommunen, slik at de får mulighet til å ivareta sine interesser. Søker har ansvar for å varsle naboene gjennom et nabovarsel (skjema for nabovarsel og dokumentasjon av nabovarsel).  Eventuell dispensasjonssøknad må angis særskilt i nabovarslet. Andre som blir direkte berørt av delingen skal varsles og gis mulighet til å uttale seg. Eventuelle merknader fra naboer sendes til kommunen sammen med søknaden. Dersom søknad sendes kommunen senere enn ett år etter at nabovarsel ble sendt ut, må det sendes nytt nabovarsel til naboer og gjenboere.

Erklæringer/avtaler
Erklæringer eller avtaler i forbindelse med veirett, ledningsnett og nødvendig vedlikehold som går over eksterne eiendommer må vedlegges. Erklæringer om at gjenværende eiendom gir fradelt eiendom rett til veg, vann- og avløpsledninger og eventuelt vedlikehold må vedlegges.

Avkjørsel
Om fradelingen krever opparbeidelse av ny avkjørsel eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til kommunal veg, må dette søkes særskilt om. Skriftlig søknad om avkjørsel sendes inn sammen med fradelingssøknaden.

Dispensasjon
Hvis søknaden ikke oppfyller plan- og bygningslovens bestemmelser, eller er i strid med gjeldende plangrunnlag, er deletillatelse betinget av dispensasjon, se plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2.
Du må også søke om dispensasjon dersom omsøkte delelinje(r) ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Du må begrunne dispensasjonssøknaden skriftlig og legge ved søknaden.

Underskrifter
Dersom rekvirent (søker) er andre enn eier(-ne), må eier(-ne) samtykke skriftlig til fradelingen. Samtykket vedlegges søknaden.

Pris

Prisen ligger fra 30.000 kroner og oppover. Gebyret består av et saksbehandlingsgebyr og et oppmålings- og tinglysningsgebyr.

Se egne gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknad punkt D1-7 og for oppmålingsarbeid punkt E1

 

Behandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker.

Etter at vedtak om fradeling foreligger er saksbehandlingstiden for å gjennomføre oppmålingen med tinglysing, for tiden 8 - 10 uker.

Saksbehandling

Når delesøknad er mottatt og registrert, foretas en enkel gjennomgang av saken. Det blir sendt ut foreløpig svar med opplysninger om behandlingstid.

Saken fordeles til en saksbehandler og dersom saken har åpenbare mangler blir søker bedt om retting før saken tas opp til behandling.

 

Søknad som er i samsvar med gjeldende regulering:

Dette gjelder saker hvor tomtedeling er vist i reguleringsplanen, eller hvor søknaden tilfredsstiller krav som er gitt i planens bestemmelser.

Plan- og bygningsloven § 18-1 stiller krav om at regulert vei skal være opparbeidet til eller langsmed tomten før delingstillatelse eller brukstillatelse gis. Det samme gjelder for tilknytning til vann- og avløpsledninger. Vær obs på at planbestemmelsene også kan inneholde andre pålegg, som for eksempel krav om opparbeiding av fellesarealer eller støyskjerming.

 

Søknader der tomtedeling ikke er vist i reguleringsplan, eller der det søkes om mindre endring/ dispensasjon:

Dette kan for eksempel være deling av en stor regulert boligtomt. Du må da illustrere hvordan både tomt for eksisterende bolig, og ny bolig, kan få tilfredsstillende uteoppholdsareal, parkering og atkomst. Krav om uteoppholdsareal og parkering skal være i henhold til retningslinjer i kommuneplanens arealdel og gjeldende parkeringsnorm. Videre må du redegjøre for prosjektets utnytting i forhold til det som er fastsatt i reguleringsplanen.

 

For delingssøknader der avstanden mellom eksisterende og ny bebyggelse blir mindre enn 8 meter, eller der terrenget er vanskelig, bør du søke om byggetillatelse samtidig med delingen. Sakene vil da bli behandlet parallelt på Byggesakskontoret og Byplankontoret.

Plan- og bygningsloven § 18-1 stiller krav om at regulert vei skal være opparbeidet til eller langsmed tomten før delingstillatelse eller brukstillatelse gis. Det samme gjelder for tilknytning til vann- og avløpsledninger. Vær obs på at planbestemmelsene også kan inneholde andre pålegg, som for eksempel krav om opparbeiding av fellesarealer eller støyskjerming.

Når delingstillatelse er gitt, sendes saken til kommunens oppmålingsavdeling for gjennomføring. Noen ganger er det satt betingelser/vilkår i delingstillatelsen som søkeren må oppfylle før delingen kan gjennomføres.

Oppmålingsavdelingen holder oppmålingsforretning. Eiere av eiendommen, og tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel senest 14 dager før oppmålingen. Her blir eksisterende grenser avklart og nye, godkjente delelinjer påvist og merket.

Etter oppmåling og tinglysning får søker tilsendt matrikkelbrev, som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser.

Kontakt oss

Postadresse: Trondheim kommune, Pb. 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Besøksadresse: Bytorget i Erling Skakkes gate 14, Trondheim.

E-post

Oppmålingstelefonen: 72 54 28 26.

kommunal bolig Fast eiendom