Håndbok i spesialpedagogisk arbeid

Beskrivelse av håndboka

Dette er en felles håndbok for spesialpedagogisk arbeid som er forpliktende for alle som jobber med opplæring/utvikling av barn og unge i Trondheim.

Hensikten med å lage denne felles håndboken for barnehage og skole er å gi en samlet oversikt over retningslinjer, offisielle dokumenter og faglige og administrative aktører i kommunen, barnehage, skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste om bestemmelsene i opplæringslovens kapittel 5 om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Dette innebærer blant annet en oversikt over ansvar og oppgaver for de ulike aktørene.

Håndboken er et ledd i arbeidet med å sikre at barn får oppfylt sine rettigheter etter banehageloven § 19a.  Dette forutsetter at de som arbeider med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, har en riktig og felles forståelse av regelverket og en felles referanseramme. Håndboken skal bidra til å skape et felles språk knyttet til saksgang og behandlingsrutiner i barnehage og skole. Håndboken skal også være til hjelp for samarbeidet mellom barnehage, skole, PPT, og andre samarbeidspartnere for å sikre at minstekravene i opplæringsloven oppfylles, og for å forbedre kvaliteten på det tilbudet barnet/eleven får.

Spesialundervisning for voksne omhandles ikke i denne håndboken.

Det er en uttrykt føring fra statlig og kommunalt hold at det skal fokuseres på tidlig innsats i et barns liv. Tidlig innsats betyr tidlig inngripen når problemer oppstår eller avdekkes i førskolealder og i løpet av grunnskoleopplæringen. 

Alle har muligheter til læring.  Tiltak skal settes inn så tidlig som mulig for å sikre at alle barn og unge får brukt sitt læringspotensiale.

Skole

Utfyllende prosess for skoler

Elever i grunnskolen skal ha et forsvarlig opplæringstilbud. Dette opplæringstilbudet skal være likeverdig.  Det betyr at de elevene som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, kan ha rett på spesialundervisning.  Spesialundervisningen skal legges opp slik at den sammen med det ordinære opplegget gir et likeverdig opplæringstilbud.

Vurderingen av tilfredsstillende utbytte er en skjønnsmessig vurdering.  Det skal foreligge en grundig kartlegging av den ordinære opplæringen, jfr §5-4 Det er avgjørende hvilke organisatoriske og pedagogiske differensieringstiltak skolen har satt i verk eller kan sette i verk innenfor den ordinære opplæringen. Det betyr at elevens sitt utbytte avhenger blant annet av skolens evne og mulighet til å tilpasse opplæringen, jfr §1-3 og §5-4

Det er først når skolen har oppfylt lovens bestemmelse om ordinær opplæring at PPT skal vurdere om den enkelte eleven utover dette har behov for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1.

Rektor har ansvar for arbeidet på egen enhet er i tråd med håndboken

BFT / PPT

  1. PPT er sakkyndig instans. 
  2. SAKKYNDIG VURDERING utformes i nært samarbeid mellom foresatte/barn, PPT og barnehage/skole. Sakkyndig vurdering utarbeides slik at enkeltvedtak kan fattes innen tre måneder etter henvisning.
  3. SAKKYNDIG VURDERING kan gis for en 1-4 – års periode.
  4. PPT skal utarbeide ny sakkyndig vurdering dersom det er nødvendig etter evaluering av barnets/elevens helhetlige situasjon og/eller styrer/rektor ber om det.
  5. PPT sørger for nødvendig utredning i de tilfellene det er behov for supplerende kompetanse.
  6. PPT kan ved behov delta i utformingen av de individuelle opplæringsplanene.
  7. LEDER PPT har ansvar for å oversende sakkyndig vurdering for barn som ikke går i barnehage til Oppvekstkontoret for eventuelle vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
  8. LEDER PPT har ansvaret for at PPT har rutiner som beskriver ansvars- og arbeidsfordelingen og at disse følges opp og blir evaluert. 

PPT bistår barnehagen/skolen i systemrettet arbeid innen det spesialpedagogiske feltet.

Årshjul Pedagogisk psykologisk tjeneste

Tekniske hjelpemidler

Flytskjema for vurdering av hjelpemidler (For enheter i Trondheim kommune)

For private enheter ta kontakt med PPT/BFT på bydelen som barnet bor i.

Maler og skjema

Maler som ligger i ESA skal brukes av kommunale enheter.

Private enheter skal bruke maler som ligger i Microsoft Office Word ved å klikke på lenken.

BFT

Henvisninger til Barne- og familietjenesten, les mer her

Barnehage

Skole

 

Statped

Kommer tekst fra Jan Roger

Dokumentinfo
Versjon
56
Dokumentansvarlig
Jannicke Akse  
Dokumentnr
1-37182
Forfatter
Oppvekstkontoret  
Sist revidert
01.06.2016
Neste revisjon
31.12.2017
Vis plassering Vis endringsbeskrivelse