Hjem Ugla barnehagerMyra barnehage

Myra barnehage

Kontakt Myra barnehage

Se kart

Organisering

Myra barnehage er en kommunal barnehage som ligger ved Kyvannet.

Barnehagen åpnet i august 2012, og har plass til 68 barn i alderen 1-6 år. Personalgruppa består av 18 ansatte med ulik yrkesbakgrunn og erfaring, der ca halvparten har utdanning som barnehagelærere og halvparten er barne- og ungdomsarbeidere/assistenter.

Bygningsmessig er barnehagen er delt inn i to baser: Stormyra med plass til 40 barn i alderen 3-6 år, og Litjmyra har 28 barn i alderen 1-3 år.

Fra januar 2018 ble barnehagen slått sammen med Kystadåsen barnehage og tilhører Ugla barnehager.

Vi som jobber på Myra barnehage, er inspirert av en pedagogisk filosofi fra Reggio Emilia, en kommune i Nord-Italia. Barn kan og vil - mye mer enn voksne ofte tror. Filosofien fra barnehagene i Reggio innebærer at voksne er aktivt lyttende, medforskende og legger til rette for at barn skal få utvikle alle sine ”100 språk”. Vi snakker ikke bare om det verbale språket, men barna må også få mulighet til å uttrykke seg gjennom sang, dans, tegning, maling og andre skapende aktiviteter.

Pedagogisk dokumentasjon er sentralt i dette arbeidet. Det gir oss grunnlag for vurdering og refleksjon både i forhold til vår egen praksis og for å synliggjøre barns læreprosesser.

Åpningstid

Kl. 07.00-16.30.

Sommeren 2018 holder vi stengt i uke 28 og 29 (9.-22. juli).

Barnehagen har åpent i mellomjula, men er stengt jul- og nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag.

FAU og brukerråd

FAU

Alle foreldre som har barn i barnehagen vår, utgjør barnehagens Foreldreråd. Foreldrerådet kan selv innkalle til møter etter ønske.

For øvrig er det Foreldrerådet som velger representanter til Brukerråd (Samarbeidsutvalg) og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Dette gjøres i praksis på de enkelte basenes foreldremøter om høsten. 

Brukerråd

Brukerråd (Samarbeidsutvalget) skal ha to representanter fra foreldre, med møtende vara, og to representanter fra de ansatte. I tillegg er styrer møteinnkaller og sekretær for Brukerrådet.

På foreldremøtene om  høsten velges en representant fra hver base, med vara.

Personalet velger sine representanter på samme måte på et personalmøte.

Brukerråd skal blant annet godkjenne barnehagens årsplan, og kan uttale sag i alle saker vedrørende driften som ansatte og/eller foreldre er opptatt av. Brukerråd behandler ikke saker vedrørende enkeltbarn, og heller ikke personalsaker.

Foreldremedvirkning

Vi er ellers opptatt av at alle barn og foreldre skal bli møtt på en god måte. Den daglige kontakten ved bringing og henting er det viktigste møtet mellom ansatte og foreldre.

Alle foreldre får en oppstartsamtale når barnet begynner i barnehagen, og en oppfølgingssamtale etter to måneder. På våren får foreldre til alle barna også tilbud om en samtale.

Alle avdelinger/baser har foreldremøter om høsten. Noen ganger også om våren.

Foreldre kan ellers når som helst be om en samtale.

Barn og Rom

Trondheim kommune har mange nettverk for kvalitetsutvikling i barnehagene, og personalet hos oss er med i flere av disse.

I nettverket Barn og Rom - 1000 spørsmål, besøker vi andre barnehager og reflekterer over hvordan vi innreder og utnytter rommene til beste for barna. Et hvert rom ”sier” noe om hva slags aktiviteter som kan foregå der. Det er derfor viktig av vi som pedagoger er bevisst på hvordan vi innreder og møblerer rom, og hva slags materiale vi tilbyr barna.

Natur og friluftsliv

Med Bymarka som nærmeste nabo, har vi gode muligheter for friluftsliv og spennende turer i skog og mark. Like utenfor gjerdet fins en idrettsplass som vi kan benytte, både til ballspill og skøyter, avhengig av årstid.

Den fine turstien i ”Gløttrenna”, fører oss opp til Lianvannet, og det er også mange andre steder i skogen eller ved Kyvannet vi kan oppsøke.

Gråkallbanen har stoppested rett utenfor døra, og det gir oss mulighet til å ta turer lenger opp i marka eller ned til sentrum, der vi kan besøke bibliotek, museum, med mer.

Grønt flagg

Myra barnehage er Grønt flagg- sertifisert og vi fortsetter å jobbe med å videreutvikle  vårt miljøarbeid.

Alle våre grupper jobber med miljø ut fra barnets forutsetninger. Vi kildesorterer og vi leverer inn glass, tomflasker og metall sammen med barna. En viktig del av miljøarbeidet er gjenbruk. Barna får bruke gjenbruksmateriale på en kreativ måte, og lage noe nytt av noe gammelt.

Vi prøver også å få til en kjøkkenhage, vi sår blomster og andre vekster, og ønsker å jobbe med dette videre i Grønt Flagg.

”Det man hører – glemmer man, det man ser – husker man, det man gjør – forstår man” (Loris Malaguzzi).

Barns delaktighet er sentral i vårt verdigrunnlag. De må få prøve selv - gjøre ting - for å forstå og for utvikle seg som mennesker. Derfor skal vi som jobber i barnehagen legge til rette for dette, og tilby rike og spennende læringsmiljø.

Barna får da mulighet til å være kreative, de lærer å samarbeide og å ta hensyn til andre.

Innholdet i barnehagen vår beskrives ellers mer konkret i vår årsplan, ukeplaner og ukeslutt-rapporter. Du kan også finne nyttig informasjon ved å lese Lov om Barnehager med forskrifter, Rammeplan for barnehagens innhold, samt Trondheim kommunes økonomiplan og kvalitetsutviklingsprogram.

Årsplan

Årsplan for 2016/2017

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

10.07.2018: Myra barnehage – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - varsel om pålegg

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Myra barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 09.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?