Ugla barnehager

Ugla barnehager

Kontakt Ugla barnehager

Finn ansatt og se kart

Organisering

Ugla barnehager ble etablert 1. januar 2018 etter en strukturendring av flere enheter i bydelen. Enheten består av Myra barnehage og Kystadåsen barnehage. Begge husene er basebarnehager, med en småbarn - og en storbarnsbase på hvert hus. Basene har felles leke og oppholdsareal, men deler av dagen vil barna være inndelt i faste grupper med fast voksne. På morgen og ettermiddag er gruppene på basen felles.

Ugla barnehager har felles administrasjon som består av enhetsleder, avdelingsleder og merkantil konsulent.

Barnehagenes verdisyn

Vi legger vekt på å tilby et leke- og læringsmiljø preget av gode relasjoner, hvor alle barn skal oppleve omsorg, trygghet og vennskap i barnehagen. Barn har rett til å være forskjellig, de har ulike behov og ønsker, og de skal få mulighet til å utrykke seg på sin måte. Samtidig skal barna kjenne hva det betyr å være i ett fellesskap med andre barn og voksne.

Vi er engasjerte og sensitive voksne som ønsker at barna skal medvirke i hverdagen sin ut fra sine forutsetninger og behov. Vi er opptatt av at barna skal møte gode miljø, både ute og inne, som stimulerer til medvirkning, undring, lek og læring. Barnas kreativitet skal blomstre både inne og ute, og humor er en viktig del av hverdagen hos oss.

”Det man hører – glemmer man, det man ser – husker man, det man gjør – forstår man” (Loris Malaguzzi).

Barns delaktighet er sentral i vårt verdigrunnlag. De må få prøve selv - gjøre ting - for å forstå og for utvikle seg som mennesker. Derfor skal vi som jobber i barnehagen legge til rette for dette, og tilby rike og spennende læringsmiljø.

Velkommen til oss

Barnehagene har utarbeidet et eget hefte med nyttig og praktisk informasjon om barnehagehverdagen hos oss.

Velkommen til oss på Ugla barnehager

Oppstart i barnehagen - Liten og ny i barnehagen

På Ugla barnehager har vi en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna.  Det vil si at barn og foreldre inviteres til organiserte besøk før oppstart i barnehagen. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet i barnehagen minimum fem dager. Tilvenningens modellen er utviklet gjennom prosjektet “Liten og ny i barnehagen”.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen.

For mer informasjon om Liten og ny i barnehagen se her

Måltid og kostpenger

I barnehagen serverer vi melk/vann, frukt og grønt, lunsj 3 dager i uka. Barna får varm lunsj en gang per uke, og på turdag har barna med seg matpakke til lunsj.

Kostepenger er fra 01.01.23 kroner 380,- per måned.

Påkledning, klær og utstyr

Vi er mye ute i løpet av dagen, og det viktig at barna har klær og sko tilpasset været. En forutsetning for at leken utendørs skal være positiv, er at barna har passe med klær, at de verken svetter eller fryser. Spør oss gjerne om tips for påkledning. For flere tips se også i Velkomstheftet.

Planer og dokumenter

Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, samt kommunale vedtekter og reglement, som økonomiplan og enhetsavtalen for Trondheim kommune. Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Innholdet tilpasses den enkelte barnegruppe og prosessene dokumenteres og vurderes underveis

Årsplan 2021-2023

Psykososial handlingsplan

Barn i barnehagen har krav på et godt oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Barns trivsel i barnehagen er voksnes ansvar, og Ugla barnehager skal være en trygg arena med nulltoleranse for mobbing og andre krenkelser, både for barn og voksne. Vi forstår mobbing som sosiale prosesser på avveie, og tenker at ingen barn har intensjoner om å utøve mobbing, krenkelser og negative handlinger, men at det kan utøves i frykt og redsel for utestenging og ekskludering. Mobbing og andre krenkelser forebygges gjennom sterke faglige og sosiale miljø der det enkelte barn blir sett, inkludert- og opplever å høre til. Det er alles ansvar å bidra til dette, og gjensidig ansvar og god samhandling mellom barnehage/skole, foreldre og lokalmiljø er en viktig forutsetning i dette arbeidet

Denne handlingsplanen skal være et verktøy for Ugla barnehage i å identifisere, forebygge og stoppe mobbeatferd. Planen beskriver hvordan de ansatte kan støtte barnas sosiale utvikling og arbeide for å skape et godt psykososialt miljø som forebygger krenkelser og mobbing.

Planen har blitt utarbeidet av hele personalet på Ugla barnehager. Vi har brukt mye tid til faglig fordypning og refleksjon rundt tema mobbing og krenkelser og de voksnes holdninger og handlinger knyttet til dette.

Planen ble godkjent i Brukerråd 27.02.20 og sendes nå ut til alle foreldre på Ugla barnehager. Planen finner dere også på hjemmesiden vår.

Psykososial handlingsplan

Foreldremedvirkning

For å jobbe mot barnets beste må vi tenke helhetlig rundt barnet. Barnehagen er en liten del av barnets liv, og for oss er det viktig med et godt samarbeid med foreldrene. Vi jobber mot et felles mål og det er barnets beste. Vi er opptatt av at alle barn og foreldre skal bli møtt på en god måte. Den daglige kontakten ved bringing og henting er det viktigste møtet mellom ansatte og foreldre.

Alle foreldre får en oppstartsamtale når barnet begynner i barnehagen. Vi har to foreldresamtaler, en høst og en vår, men foreldre kan når som helst be om en samtale.

Alle baser har foreldremøter om høsten. Noen ganger også om våren.

Gjennom året har vi noen arrangementer for barn og foreldre på barnehagene. Noen er i regi av barnehagen, andre i regi av FRU/FAU. Som eksempel kan vi blant annet nevne markering av FN-dagen, Lucia-feiring, dugnad og sommerfest.

FAU og Samarbeidsutvalg

Hva er Foreldreråd og FAU?

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna på barnehagen, og foreldrerådet kan velge representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU - som blant annet kan ha ansvar for og arrangerer felles arrangement på ettermiddagstid for barn og foreldre. Liste over representanter i FAU henger på infotavle på basene.

Hva er samarbeidsutvalg?

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Samarbeidsutvalget skal få forelagt saker av viktighet for barnehagens drift.

Foreldre til barn ved våre barnehager oppfordres til å ta kontakt med samarbeidsutvalgets representanter, dersom det er saker de ønsker at samrbeidsutvalget skal behandle!

Hva skjer i samarbeidsutvalget?

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ for enhetslederen, og er et virkemiddel for å gi brukere og ansatte større innflytelse på driften av barnehagen. Medlemmene skal kunne påvirke til å bedre kvaliteten på tjenesten.

Hvert hus har eget samarbeidsutvalg hvor det sitter to foreldrerepresentanter og to ansatte representanter, som representerer hver base. Samarbeidsutvalgene på hvert hus kan også har både egne og felles møter. Enhetsleder er sekretær, og har ikke stemmerett.

Hvis råd som er gitt via samarbeidsutvalget ikke følges av enhetsleder, må det gis en meget god begrunnelse.

Representanter i Samarbeidsutvalgene ved Ugla barnehager 2023/24
 • Cecilie Skylstad Solem - foreldrerepresentant storbarn Kystadåsen
 • Christoffer Elshaug Hansen - foreldrerepresentant småbarn Kystadåsen
 • Marianne Remman Thorvaldsen - ansattrepresentant storbarn Kystadåsen
 • Monica Kuvene - ansattrepresentant småbarn Kystadåsen
 • Ole Petter Hjelmstad - foreldrerepresentant storbarn Myra
 • Lene Vien Eliassen  - foreldrerepresentant småbarn Myra
 • Solunn Enge Gravdal - ansattrepresentant småbarn Myra
 • Unni Kristiansen - ansattrepresentant storbarn Myra

Grønt Flagg

Ugla barnehager er Grønt Flagg-sertifisert og vi fortsetter å jobbe med å videreutvikle vårt miljøarbeid.

Alle våre grupper jobber med miljø ut fra barnets forutsetninger. Vi kildesorterer og vi leverer inn glass, tomflasker og metall sammen med barna. En viktig del av miljøarbeidet er gjenbruk. Barna får bruke gjenbruksmateriale på en kreativ måte, og lage noe nytt av noe gammelt.

Vi har en kjøkkenhage, vi sår blomster og andre vekster, og ønsker å jobbe med dette videre i Grønt Flagg.

Barnehagens miljøregler og miljøregler i bilder

Barnas miljøregler for trafikk

Barnehagens samarbeidspartnere

Barnehagen og foreldre kan ved behov søke bistand fra barne- og familietjenesten. Barne- og familietjenesten skal bistå barnehager og skoler slik at alle barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser.

Under barne- og familietjenesten ligger blant annet PP-tjeneste, helsestasjon, logoped, fysioterapi, ergoterapi og barnevern.

Ferie og planleggingsdager

Ferieåret 2023: Barnehagene stenger i uke 27, 28 og 29.

Ferieåret 2024: Barnehagene er stengt i uke 28, 29 og 30.

Barnehagen er stengt jul- og nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag. Vi holder åpent i mellomjula og dagene før påske.

Vi kartlegger behov for barnehageplass før feriene. Dette gjør vi for å kunne utnytte ressurser på best mulig måte, slik at personalet avvikler ferie når det er få barn i barnehagen. Det sendes ut påmeldingsskjema for disse dagene via Foreldreportalen.

Jul og påske, og en sommeruke slår vi barnehagene sammen og holde åpent ett hus. Informasjon om dette blir gitt på påmeldingsskjemaet i Foreldreportalen.

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ugla barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 042141

Adresse: Olaf Grilstads veg 1, 7025 TRONDHEIM

Leder

Ingvild Aspaas Solhjem
Styrer

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Ifrah Ali Abdi

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Karin Berdal

Konsulent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Berit Merethe Berg

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Wenche Sletten Berget

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Siri Bruheim-Larsen

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Phattharawadi Bunprakop

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Espen Christiansen

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Anniken Juliebø Ekker

Pedagogisk leder m/master

Direktetelefon:

E-post:

Liss Iren Fevåg

Miljøarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Frid Fosstveit

Sosionom

Telefon:

E-post:

Hanne K Frantzen Eidsvold

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Sigurd Aulstad Gjelseth

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Solunn Enge Gravdal

Barnehagelærer I

Direktetelefon:

E-post:

Maja Hafsmo

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Wenche Halgunset

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Gayle Doreen Halle

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Laura Carolynne Hodge

Assistent (barnehage)

Direktetelefon: 953939410

E-post:

Lillian Iversen

Barne/ung.arb. IV

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Mona Iversen

Barne/ung.arb. II

Direktetelefon:

E-post:

Sissel Johannessen

Pedagogisk leder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Olja Kapor

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Maria Kjærem

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Direktetelefon:

E-post:

Rune Engelsås Kolvik

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Maria Magdalena Kowalczyk

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Krabseth

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Unni Kristiansen

Avdelingsleder I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Monica Kuvene

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Bente Letnes

Assistent (barnehage)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Wenche Lilleler

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Oromia Kedir Mohamed

Barne/ung.arb.

E-post:

Tonje Myhre

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Hilde Rein

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Gro Kristin Rønning

Prosjektmedarbeider

Telefon:

E-post:

Kari Røttum

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Guro Raaum

Barnehagelærer II

Direktetelefon:

E-post:

Lena Frances Skillingsås

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ann Jorid Skjulsvik

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Grethe Skogen

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Anna Bekken Snøan

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Linnea Kristiansen Sørgjerd

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Tommy Tharaldsen

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Rem Thorvaldsen

Pedagogisk leder III

Direktetelefon:

E-post:

Nina Vinje

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Georg Winje

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Øydis Økland

Pedagogisk leder II

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 22.11.2023

042141

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward