Hjem Ugla barnehager

Ugla barnehager

Kontakt Ugla barnehager

Se kart

Organisering

Ugla barnehager ble etablert 1. januar 2018 etter en strukturendring av flere enheter i bydelen. Enheten består av Myra barnehage og Kystadåsen barnehage. Begge husene er  basebarnehager, med en småbarn -  og en storbarnsbase på hvert hus. Basene har felles leke og oppholdsareal, men deler av dagen vil barna være inndelt i faste grupper med fast voksne. På morgen og ettermiddag er gruppene på basen felles.

Ugla barnehager har felles administrasjon som består av enhetsleder, avdelingsleder og merkantil konsulent.

Barnehagenes verdisyn

Vi legger vekt på å tilby et leke- og læringsmiljø preget av gode relasjoner, hvor alle barn skal oppleve omsorg, trygghet og vennskap i barnehagen. Barn har rett til å være forskjellig, de har ulike behov og ønsker, og de skal få mulighet til å utrykke seg på sin måte. Samtidig skal barna kjenne hva det betyr å være i ett fellesskap med andre barn og voksne. 

Vi er engasjerte og sensitive voksne som ønsker at barna skal medvirke i hverdagen sin ut fra sine forutsetninger og behov. Vi er opptatt av at barna skal møte gode miljø, både ute og inne, som stimulerer til medvirkning, undring, lek og læring. Barnas kreativitet skal blomstre både inne og ute, og humor er en viktig del av hverdagen hos oss.

”Det man hører – glemmer man, det man ser – husker man, det man gjør – forstår man” (Loris Malaguzzi).

Barns delaktighet er sentral i vårt verdigrunnlag. De må få prøve selv - gjøre ting - for å forstå og for utvikle seg som mennesker. Derfor skal vi som jobber i barnehagen legge til rette for dette, og tilby rike og spennende læringsmiljø.

Velkommen til oss

Barnehagene har utarbeidet et eget hefte med nyttig og praktisk informasjon om barnehagehverdagen hos oss.

Velkommen til oss på Ugla barnehager

 

Måltid og kostpenger

I barnehagen serverer vi melk/vann, frukt og grønt, lunsj 3 dager i uka. Barna får varm lunsj en gang per uke, og på turdag har barna med seg matpakke til lunsj. 

Kostepenger er fra 01.02.19 kroner 260,- per måned.

Påkledning, klær og utstyr

Vi er mye ute i løpet av dagen, og det viktig at barna har klær og sko  tilpasset været. En forutsetning for at leken utendørs skal være positiv, er at barna har passe med klær, at de verken svetter eller fryser. Spør oss gjerne om tips for påkledning. For flere tips se også i Velkommenheftet.

Planer og dokumenter

Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, samt kommunale vedtekter og reglement, som økonomiplan og enhetsavtalen for Trondheim Kommune. Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Innholdet tilpasses den enkelte barnegruppe og prosessene dokumenteres og vurderes underveis

Årsplan 2018/2020

Foreldremedvirkning

For å jobbe mot barnets beste må vi tenke helhetlig rundt barnet. Barnehagen er en liten del av barnets liv, og for oss er det viktig med et godt samarbeid med foreldrene. Vi jobber mot et felles mål og det er barnets beste. Vi er opptatt av at alle barn og foreldre skal bli møtt på en god måte. Den daglige kontakten ved bringing og henting er det viktigste møtet mellom ansatte og foreldre.

Alle foreldre får en oppstartsamtale når barnet begynner i barnehagen. Vi har to foreldresamtaler, en høst og en vår, men foreldre kan når som helst be om en samtale.

Alle baser har foreldremøter om høsten. Noen ganger også om våren.

Gjennom året har vi noen arrangementer for barn og foreldre på barnehagene. Noen er i regi av barnehagen, andre i regi av FRU/FAU. Som eksempel kan vi bl.a. nevne markering av FN-dagen, Lucia-feiring, dugnad og sommerfest. 

FAU og Brukerråd

Hva er FAU?

FAU står for foreldrenes aktivitetsutvalg. Hver høst velges det 3-4 representanter fra hver base samt vara. Oppgavene er først og fremst å arrangere ulike tilstelninger for foreldre og barn, vinteraktivitetsdag, juletrefest, sommerfest, våraktivitetsdag etc. FAU kan også komme med, eller etterspørres på, uttalelser når det gjelder saker som skal opp i Brukerråd. 

Hva er brukerråd?

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetslederen, og er et virkemiddel for å gi brukere og ansatte større innflytelse på driften av barnehagen. Medlemmene skal kunne påvirke til å bedre kvaliteten på tjenesten.

Hva skjer i brukerråd?

Medlemmene kan gi enhetsleder råd og være med i diskusjoner rundt alle spørsmål som gjelder drift av barnehagen, unntatt i saker som omfatter enkeltpersoner. Dette skjer stort sett i egne møter, som vi har 3-4 av i året. I brukerråd sitter fire foreldrerepresentanter, tre ansatterepresentanter og enhetsleder. Enhetsleder er sekretær, og har ikke stemmerett.

Hvis råd som er gitt via brukerråd ikke følges av enhetsleder, må det gis en meget god begrunnelse

Grønt Flagg

Ugla barnehager er Grønt Flagg-sertifisert og vi fortsetter å jobbe med å videreutvikle vårt miljøarbeid.

Alle våre grupper jobber med miljø ut fra barnets forutsetninger. Vi kildesorterer og vi leverer inn glass, tomflasker og metall sammen med barna. En viktig del av miljøarbeidet er gjenbruk. Barna får bruke gjenbruksmateriale på en kreativ måte, og lage noe nytt av noe gammelt.

Vi har en kjøkkenhage, vi sår blomster og andre vekster, og ønsker å jobbe med dette videre i Grønt Flagg.

Barnehagens samarbeidspartnere

Barnehagen og foreldre kan ved behov søke bistand fra barne- og familietjenesten. Barne- og familietjenesten skal bistå barnehager og skoler slik at alle barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser.

Under barne- og familietjenesten ligger blant annet PP-tjeneste, helsestasjon, logoped, fysioterapi, ergoterapi og barnevern.

Ferie og planleggingsdager

Feriestenging drøftes i enhetens Brukerråd ett år i forveien. 

Ferieåret 2020: Barnehagen stenger i uke 29 og 30.

Barnehagen er stengt jul- og nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag. Vi holder åpent i mellomjula og dagene før påske.

Vi kartlegger behov for barnehageplass før feriene. Dette gjør vi for å kunne utnytte ressurser på best mulig måte, slik at personalet avvikler ferie når det er få barn i barnehagen. Det sendes ut påmeldingsskjema for disse dagene via Meldeboka. 

Jul og påske, og en sommeruke slår vi barnehagene sammen og holde åpent ett hus. Informasjon om dette blir gitt på påmeldingsskjemaet i meldeboka.

 

 

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Planleggingsdager 2019

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

Fredag 25. januar
Fredag 21. juni
Fredag 16. august
Torsdag 10. oktober
Fredag 11. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2019/2020

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ugla barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 23.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004