Hjem Ugla barnehager
Ugla barnehager

Ugla barnehager

Kontakt Ugla barnehager

Se kart

Organisering

Ugla barnehager ble etablert 1. januar 2018 etter en strukturendring av flere enheter i bydelen. Enheten består av Myra barnehage og Kystadåsen barnehage. Begge husene er basebarnehager, med en småbarn - og en storbarnsbase på hvert hus. Basene har felles leke og oppholdsareal, men deler av dagen vil barna være inndelt i faste grupper med fast voksne. På morgen og ettermiddag er gruppene på basen felles.

Ugla barnehager har felles administrasjon som består av enhetsleder, avdelingsleder og merkantil konsulent.

Barnehagenes verdisyn

Vi legger vekt på å tilby et leke- og læringsmiljø preget av gode relasjoner, hvor alle barn skal oppleve omsorg, trygghet og vennskap i barnehagen. Barn har rett til å være forskjellig, de har ulike behov og ønsker, og de skal få mulighet til å utrykke seg på sin måte. Samtidig skal barna kjenne hva det betyr å være i ett fellesskap med andre barn og voksne.

Vi er engasjerte og sensitive voksne som ønsker at barna skal medvirke i hverdagen sin ut fra sine forutsetninger og behov. Vi er opptatt av at barna skal møte gode miljø, både ute og inne, som stimulerer til medvirkning, undring, lek og læring. Barnas kreativitet skal blomstre både inne og ute, og humor er en viktig del av hverdagen hos oss.

”Det man hører – glemmer man, det man ser – husker man, det man gjør – forstår man” (Loris Malaguzzi).

Barns delaktighet er sentral i vårt verdigrunnlag. De må få prøve selv - gjøre ting - for å forstå og for utvikle seg som mennesker. Derfor skal vi som jobber i barnehagen legge til rette for dette, og tilby rike og spennende læringsmiljø.

Velkommen til oss

Barnehagene har utarbeidet et eget hefte med nyttig og praktisk informasjon om barnehagehverdagen hos oss.

Velkommen til oss på Ugla barnehager

Oppstart i barnehagen - prosjekt liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart i barnehage. Det er derfor viktig at dere som foreldre setter av nok tid til tilvenning.

Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen.

For mer informasjon om Liten og ny i barnehagen se her

Måltid og kostpenger

I barnehagen serverer vi melk/vann, frukt og grønt, lunsj 3 dager i uka. Barna får varm lunsj en gang per uke, og på turdag har barna med seg matpakke til lunsj.

Kostepenger er fra 01.01.20 kroner 350,- per måned.

Påkledning, klær og utstyr

Vi er mye ute i løpet av dagen, og det viktig at barna har klær og sko tilpasset været. En forutsetning for at leken utendørs skal være positiv, er at barna har passe med klær, at de verken svetter eller fryser. Spør oss gjerne om tips for påkledning. For flere tips se også i Velkomstheftet.

Planer og dokumenter

Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, samt kommunale vedtekter og reglement, som økonomiplan og enhetsavtalen for Trondheim kommune. Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Innholdet tilpasses den enkelte barnegruppe og prosessene dokumenteres og vurderes underveis

Årsplan 2021-2023

Psykososial handlingsplan

Barn i barnehagen har krav på et godt oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Barns trivsel i barnehagen er voksnes ansvar, og Ugla barnehager skal være en trygg arena med nulltoleranse for mobbing og andre krenkelser, både for barn og voksne. Vi forstår mobbing som sosiale prosesser på avveie, og tenker at ingen barn har intensjoner om å utøve mobbing, krenkelser og negative handlinger, men at det kan utøves i frykt og redsel for utestenging og ekskludering. Mobbing og andre krenkelser forebygges gjennom sterke faglige og sosiale miljø der det enkelte barn blir sett, inkludert- og opplever å høre til. Det er alles ansvar å bidra til dette, og gjensidig ansvar og god samhandling mellom barnehage/skole, foreldre og lokalmiljø er en viktig forutsetning i dette arbeidet

Denne handlingsplanen skal være et verktøy for Ugla barnehage i å identifisere, forebygge og stoppe mobbeatferd. Planen beskriver hvordan de ansatte kan støtte barnas sosiale utvikling og arbeide for å skape et godt psykososialt miljø som forebygger krenkelser og mobbing.

Planen har blitt utarbeidet av hele personalet på Ugla barnehager. Vi har brukt mye tid til faglig fordypning og refleksjon rundt tema mobbing og krenkelser og de voksnes holdninger og handlinger knyttet til dette.

Planen ble godkjent i Brukerråd 27.02.20 og sendes nå ut til alle foreldre på Ugla barnehager. Planen finner dere også på hjemmesiden vår.

Psykososial handlingsplan

Foreldremedvirkning

For å jobbe mot barnets beste må vi tenke helhetlig rundt barnet. Barnehagen er en liten del av barnets liv, og for oss er det viktig med et godt samarbeid med foreldrene. Vi jobber mot et felles mål og det er barnets beste. Vi er opptatt av at alle barn og foreldre skal bli møtt på en god måte. Den daglige kontakten ved bringing og henting er det viktigste møtet mellom ansatte og foreldre.

Alle foreldre får en oppstartsamtale når barnet begynner i barnehagen. Vi har to foreldresamtaler, en høst og en vår, men foreldre kan når som helst be om en samtale.

Alle baser har foreldremøter om høsten. Noen ganger også om våren.

Gjennom året har vi noen arrangementer for barn og foreldre på barnehagene. Noen er i regi av barnehagen, andre i regi av FRU/FAU. Som eksempel kan vi blant annet nevne markering av FN-dagen, Lucia-feiring, dugnad og sommerfest.

FAU og Brukerråd

Hva er FAU?

FAU står for foreldrenes aktivitetsutvalg. Hver høst velges det 3-4 representanter fra hver base samt vara. Oppgavene er først og fremst å arrangere ulike tilstelninger for foreldre og barn, vinteraktivitetsdag, juletrefest, sommerfest, våraktivitetsdag etc. FAU kan også komme med, eller etterspørres på, uttalelser når det gjelder saker som skal opp i Brukerråd.

Hva er brukerråd?

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetslederen, og er et virkemiddel for å gi brukere og ansatte større innflytelse på driften av barnehagen. Medlemmene skal kunne påvirke til å bedre kvaliteten på tjenesten.

Hva skjer i brukerråd?

Medlemmene kan gi enhetsleder råd og være med i diskusjoner rundt alle spørsmål som gjelder drift av barnehagen, unntatt i saker som omfatter enkeltpersoner. Dette skjer stort sett i egne møter, som vi har 3-4 av i året. I brukerråd sitter fire foreldrerepresentanter, tre ansatterepresentanter og enhetsleder. Enhetsleder er sekretær, og har ikke stemmerett.

Hvis råd som er gitt via brukerråd ikke følges av enhetsleder, må det gis en meget god begrunnelse

Grønt Flagg

Ugla barnehager er Grønt Flagg-sertifisert og vi fortsetter å jobbe med å videreutvikle vårt miljøarbeid.

Alle våre grupper jobber med miljø ut fra barnets forutsetninger. Vi kildesorterer og vi leverer inn glass, tomflasker og metall sammen med barna. En viktig del av miljøarbeidet er gjenbruk. Barna får bruke gjenbruksmateriale på en kreativ måte, og lage noe nytt av noe gammelt.

Vi har en kjøkkenhage, vi sår blomster og andre vekster, og ønsker å jobbe med dette videre i Grønt Flagg.

Barnehagens miljøregler og miljøregler i bilder

Barnas miljøregler for trafikk

Barnehagens samarbeidspartnere

Barnehagen og foreldre kan ved behov søke bistand fra barne- og familietjenesten. Barne- og familietjenesten skal bistå barnehager og skoler slik at alle barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser.

Under barne- og familietjenesten ligger blant annet PP-tjeneste, helsestasjon, logoped, fysioterapi, ergoterapi og barnevern.

Ferie og planleggingsdager

Ferieåret 2021: Barnehagene stenger i uke 28, 29 og 30.

Barnehagen er stengt jul- og nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag. Vi holder åpent i mellomjula og dagene før påske.

Vi kartlegger behov for barnehageplass før feriene. Dette gjør vi for å kunne utnytte ressurser på best mulig måte, slik at personalet avvikler ferie når det er få barn i barnehagen. Det sendes ut påmeldingsskjema for disse dagene via Meldeboka.

Jul og påske, og en sommeruke slår vi barnehagene sammen og holde åpent ett hus. Informasjon om dette blir gitt på påmeldingsskjemaet i meldeboka.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

08.04.2016:

Valset og Kystadåsen barnehager – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ugla barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 09.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004