Renere havn er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS med støtte fra Miljødirektoratet. Prosjektet skal rydde opp forurenset sjøbunn i havnebassenget i Trondheim.

Renere havn-logo

Les om  prosjektet på www.renerehavn.no

 

Last ned presentasjoner om prosjektet:

Torsdagstreff på Sjøfartsmuseet, 25. februar 2016

Informasjonsmøte på Skansen, 19. mai 2015

Miljøringen og Vannforeningens møte, 12. november 2014

Informasjonsmøte om tiltak i Kanalen, Brattørbassenget og Nyhavna, 23. april 2014

Frokostmøte om deponiløsning i Nyhavna, 20. mars 2014

Tender meeting 21st of march 2014

 

Prosjektets dokumenter finner du her:

Tillatelse til gjennomføring etter forurensningslovens § 11

Miljødirektoratets krav til sjøbunnopprydding i Trondheim:

November 2014

April 2015

Mai 2015

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (sist revidert  mai 2015)

Tillatelse til testing av tildekkingsmasser i Ilsvika

Stabiliseringsprosjekt Gryta:

Trondheim kommune søker tillatelse til å slå ned spunt på forurenset sjøbunn i Trondheim havn

Oversendelse av tillatelse

Tillatelse etter forurensningsloven

Utvidet tillatelse Gryta


Kontroll og overvåking av prosjektet

Månedsrapporter fra NGI:

Mars-april 2015  

Mai 2015

Juni 2015

Juli 2015

August 2015

September 2015

Oktober 2015

November 2015

Desember 2015

Januar 2016

Februar 2016

Mars 2016

April 2016

 
Mudring, deponering og tildekking

Reguleringsplan

Reguleringsbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Planbeskrivelse

Multiconsult, forprosjekt deponi

Multiconsult, konsekvensutredning

Muliconsult, planprogram 

NGI, prosjektering av mudring og tildekking - fase 2

NGI, beregning av mudringsvolum

NGI, prosjektering av mudring og tildekking - fase 1

 
Test av tildekkingmasser i Ilsvika og Fagervika

NGI, 2014. Sluttrapport tynntildekking pilottest

NGI, 2013. Feltrapport tildekking 2013

NGI, 2013. Vurdering av tildekkingsmateriale 

 
Støtte fra Miljødirektoratet

Klifs intensjon om medvirkning til finansiering av tiltak i Trondheim havn

 
Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng med datagrunnlag

NGI, 2011. Delrapport 1a - Datarapport

NGI, 2011. Delrapport 1b - Risikovurdering

DNV, 2010. Delrapport 2 - Miljøgifter i biota i Trondheim havneområde

NGI, 2011. Delrapport 3 - Deponialternativer

DNV, 2011. Delrapport 4 - Tiltaksplan

Sintef, 2011. Delrapport 5 - Oppvirvling fra skipstrafikk

 

5miljo Forurensning