Lade, Leangen, igangsatt kommunedelplan, stilt i bero, k20110088

Lade, Leangen, igangsatt kommunedelplan, stilt i bero, k20110088

Det ble i Formannskapsmøte 18.06.2019 gjort vedtak om at arbeidet med kommunedelplanen legges i bero og at videre overordnet planlegging tas i forbindelse med kommende rullering av kommuneplanens arealdel (KPA). Det ble samtidig gjort vedtak som har betydning for områder som ligger på og nær deponiområdet. Følgende vedtak ble gjort i Formannskapsmøte:

  1. Formannskapet viser til at store deler av planområdet har gjennomgått reguleringsendringer gjennom den perioden planarbeidet har pågått, og at planen derfor har fått mindre betydning enn opprinnelig tenkt.
  2. Formannskapet vedtar at arbeidet med kommunedelplan for Lade-Leangen settes i bero og at videre overordnet planlegging tas i forbindelse med kommende rullering av KPA.
  3. Igangsatte planer fullføres på ordinær måte. Det forutsettes at områdene ligger utenfor deponiområdet eller at deponimassene på eiendommen fjernes før utbygging og at det sikres mot gassinntrengning fra deponi på tilstøtende eiendom.

Vedtak og saksdokumenter, Formannskapsmøte 18.06.2019 (PS 0138/19)

Planen er et styringsredskap for detaljplaner og byggesaker i området, og legger grunnlag for en byomforming i tråd med kommunens byutviklingsstrategi. Hensikten med planarbeidet er å fastsette nye rammer for detaljplanlegging innenfor utbyggingsområdene på Lade og Leangen. Bygningsrådet anbefalte oppstart 30.08.2011. Utfordringene for videre byomforming er primært knyttet til endring av bruksformål (handel, næring og bolig), utbyggingsvolum og høyder. Utviklingen de siste fem årene gir grunnlag for å foreta en gjennomgang av planen. Planprogrammet ble fastsatt 06.03.2012.

Dagens kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll gjelder før ny plan vedtas, i områder der det ikke er samsvar med kommuneplanens arealdel gjelder kommuneplanens arealdel foran. Rotvollområdet er ikke med i denne revisjonen av kommunedelplanen.

Forslag til ny kommunedelplan til offentlig ettersyn og høring

Bygningsrådet behandlet Rådmannens forslag til kommunedelplan for Lade og Leangen den 17.09.2013 og vedtok å sende planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for eventuelle merknader er 07.11.2013.

Vedlegg

Sist oppdatert: 26.03.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward