Mindre fylling eller planering av terreng

Mindre fylling eller planering av terreng

Opparbeidelse av mindre fylling eller planering av terreng er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling.

Unntaket fra byggesaksbehandling forutsetter likevel at tiltaket ikke fører til mer enn:

  • 3,0 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk
  • 1,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk
  • 0,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå på eiendom for rekke- eller kjedehus og liknende med tett bebyggelse

Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter.

Det er en generell forutsetning at fyllings- og planeringsarbeidet er mindre. Arbeid som har et omfang i areal som gjør at de ikke kan betegnes som mindre, vil ikke være omfattet selv om de fastsatte grensene for avvik i forhold til opprinnelig terrengnivå ikke er overskredet.

Tiltakshaver har ansvar for at tiltaket utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at det ikke kommer i strid med annet regelverk. Arbeidet kan ikke settes i gang før du har søkt om, og det er gitt nødvendig dispensasjon, tillatelse eller samtykke fra eventuelle berørte myndigheter.

For tiltak som ikke er søknadspliktige vil det ikke være krav til nabovarsling. Vær oppmerksom på at det likevel kan finnes forhold av privatrettslig karakter (eiendomsrett, nabolov og lignende) som kan være til hinder for slike tiltak. Vi vil derfor oppfordre deg til å ta kontakt med naboen før du setter i gang.

Dette må du ta hensyn til når du skal bygge

1. Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på din eiendom?

Ofte vil det være begrensninger i kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplan på hva som kan bygges. Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Det kan derfor være lurt å avklare dette tidlig i planleggingsfasen. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser henter du i kommunens kartløsning eller ved å henvende deg til Bytorget – teknisk skranke. Dersom du planlegger å bygge i strid med det som følger av arealplanene, må du søke om dispensasjon.

Vær også oppmerksom på det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. Dette forbudet gjelder ikke hvis det er fastsatt en annen byggegrense i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen.

2. Avstand til offentlig veg

Reguleringsplanen kan vise en byggegrense mot offentlig vei. Der dette ikke er vist, er det vegloven som bestemmer avstanden.

Hvis tiltaket strider mot vegloven, må du søke om tillatelse etter vegloven. For riks- og fylkesveier må tillatelse innhentes fra Statens vegvesen. For kommunale veier må søknad sendes Byggesakskontoret.

3. Avstand til jernbane og trikk

Det er forbudt uten tillatelse fra kjøreveiens eier å oppføre bygning, anlegg eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling mv. innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje. Dette gjelder også dersom det foreligger reguleringsplan med annen byggegrense. Tillatelse er ikke nødvendig når sporanlegget er en del av offentlig eller privat vei, slik som det blant annet er for Gråkallbanen på Ila.

Relevant lovverk

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Pbl § 23-1. Ansvar i byggesaker

Vegloven § 29

Jernbaneloven § 10. Byggegrenser mv. under, over og langs jernbanen

SAK10 § 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 09.11.2021

Fant du det du lette etter?