Riving

Riving

Søknadsplikt

Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg er søknadspliktig og søknaden skal utarbeides av en ansvarlig søker.

Søkeren skal varsle dem som har pengeheftelser i eiendommen, og dokumentasjon på slik avklaring skal følge søknaden.

Kommunen kan avslå søknad om riving inntil det foreligger reguleringsplan som ikke kan gjennomføres uten at byggverket blir revet. Det kan i tillegg også kreves igangsettingstillatelse for nytt tiltak før rivingstillatelse gis. Dette er primært begrunnet ut i fra ønske om å unngå at enkelteiendommer blir stående ubebygd som sår i fasaderekken i byområdene. De samme forhold gjør seg vanligvis ikke gjeldende i boligstrøk bebygd med småhus.

Unntatt søknadsplikt

Normalt vil det ikke være nødvendig å søke om å rive tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling. Eksempler på dette er riving av mindre frittliggende bygning, som ikke er benyttet til beboelse og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2, riving av mindre tilbygg inntil 15 m2 BRA, enkelte mindre tiltak i eksisterende byggverk og enkelte mindre tiltak utendørs.

Tiltakshaver har ansvar for at rivingen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at tiltaket ikke kommer i strid med annet regelverk.

Generelt

Søkeren må sørge for å gi beskjed til berørte eiere av kabler, ledninger og rør slik at forsvarlig sikring, stenging eller fjerning av disse kan gjøres. Avstenging av vannmåler/vannforsyning må meldes inn til Trondheim Bydrift.

Ved riving (og rehabilitering) av bygninger over 100 m2 BRA skal det utarbeides avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse.

Dersom bygningen som skal rives er av antikvarisk verdi kan det være krav om avfotografering av bygningen før riving. Dette forholdet kan avklares med Byantikvaren.

Dersom bygningen er fredet må uttalelse fra Riksantikvaren følge rivesøknaden.

Ulemper for omgivelsene

I rivefasen påvirkes ofte omgivelsene negativt i forhold til støy, vibrasjoner, støv, anleggstrafikk osv. Det er viktig at disse ulempene reduseres til et minimum. Det er derfor krav om at plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen skal godkjennes før igangsettingstillatelse gis.

Dersom støvulemper skal reduseres gjennom vanning i anleggsfasen, skal midlertidig vannmåler monteres og meldes inn til Trondheim Bydrift.

Relevant lovverk

Pbl kapittel 20. Søknadsplikt

Pbl § 31-3. (Frakobling av vann- og avløpsledning)

Pbl § 31-5. Pålegg om og forbud mot riving

Pbl § 31-6. Bruksendring og riving av bolig

SAK10 § 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Kommuneplanens arealdel § 23.1. Krav til bygge- og anleggsfasen

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 25.03.2021

Fant du det du lette etter?