Søknadspliktige byggearbeider på egen bolig

Søknadspliktige byggearbeider på egen bolig

Søknadspliktige byggearbeider på boliger skal i utgangspunktet gjennomføres av et firma som har ansvarsrett innen sitt fagområde (ansvarlig foretak).

Byggearbeider nevnt ovenfor innebærer riving, oppføring av ny bolig, eller utvidelse av eksisterende bolig i form av tilbygg, påbygg eller underbygg.

Du må også søke bistand fra et ansvarlig foretak ved vesentlige endringer av fasade, endring av bruksfunksjon, utvidelse eller endring av tidligere drift, oppføring eller sammenføyning av boenheter.

Du kan selv stå ansvarlig for følgende søknadspliktige byggearbeider

  • Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2. Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.
  • En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70 m2. Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
  • Varig og tidsbestemt bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet. Dette kan for eksempel være en bruksendring fra bod til soverom.
Dette må du ta hensyn til når du skal bygge

1. Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på din eiendom?

Ofte vil det være begrensninger i kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplan på hva som kan bygges. Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Det kan derfor være lurt å avklare dette tidlig i planleggingsfasen. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser henter du i kommunens kartløsning eller ved å henvende deg til Bytorget – teknisk skranke. Dersom du planlegger å bygge i strid med det som følger av arealplanene, må du søke om dispensasjon.

Vær også oppmerksom på det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. Dette forbudet gjelder ikke hvis det er fastsatt en annen byggegrense i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen.

2. Avstand til offentlig veg

Reguleringsplanen kan vise en byggegrense mot offentlig vei. Der dette ikke er vist, er det vegloven som bestemmer avstanden.

Hvis tiltaket strider mot vegloven, må du søke om tillatelse etter vegloven. For riks- og fylkesveier må tillatelse innhentes fra Statens vegvesen. For kommunale veier må søknad sendes Byggesakskontoret.

3. Avstand til jernbane og trikk

Det er forbudt uten tillatelse fra kjøreveiens eier å oppføre bygning, anlegg eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling mv. innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje. Dette gjelder også dersom det foreligger reguleringsplan med annen byggegrense. Tillatelse er ikke nødvendig når sporanlegget er en del av offentlig eller privat vei, slik som det blant annet er for Gråkallbanen på Ila.

4. Avstand til nabogrense

Boligen skal ha en avstand til nabogrense som minst svarer til boligens halve høyde og ikke under 4 meter. Unntaket er hvis det er bestemt noe annet i arealplanen. Kommunen kan også godkjenne en plassering nærmere nabogrense hvis det foreligger skriftlig samtykke fra eier av naboeiendommen. I tillegg stilles det krav til avstand mellom byggverk for å forhindre brannspredning.

5. Tilknytning til infrastruktur

Ved oppføring av bolig må du sørge for at eiendommen er tilkoblet vannforsyning og avløp. Eiendommen må også ha sikret lovlig atkomst til vei. Dette må du avklare med eier av vann- og avløpsledninger (normalt kommunen) og eventuelle andre grunneiere som blir berørt. Ny eller endret avkjørsel fra offentlig veg er søknadspliktig.

Det kan også være lurt å unngå å bygge over vann- og avløpsrør, kabler o.l. Spesielt viktig er dette hvis rørene og kablene eies av andre.

6. Sikkerhet mot naturpåkjenninger

Dersom bygningen skal plasseres i bratt terreng og/eller det trengs graving er det ditt ansvar å sjekke at det ikke medfører fare. Ta alltid kontakt med kommunen ved bygging i kvikkleireområder (graving både i overkant, i og nedenfor skråninger kan utløse skred). For å finne ut om eiendommen din ligger i et område der det er fare for kvikkleire kan du benytte kommunens kartløsning. Se også kommunens egen informasjonsside om grunnforhold.

7. Tekniske krav

Ut over det som er nevnt ovenfor så er det en rekke tekniske krav som må være oppfylt. Dette er blant annet opparbeidet uteareal, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning og bygningsdeler, inneklima og helse, energi og installasjoner og anlegg.

Selvbygger

Kommunen kan godkjenne deg som selvbygger av egen enebolig eller fritidsbolig også på søknadspliktige byggearbeider. Det forutsetter at du kan sannsynliggjøre at du har tilstrekkelig kompetanse og at arbeidet vil bli utført etter regelverket. Det er du som selvbygger som har ansvar for at lovverket blir fulgt.

Du kan for eksempel sannsynliggjøre din kompetanse ved å vise til vitnemål/fagbrev/kursbevis, vise foto av byggearbeider du har deltatt i eller lignende. Du kan også vise til at du kan hente inn kompetanse på områder du selv ikke behersker.

Relevant lovverk

Pbl kapittel 20. Søknadsplikt

Pbl kapittel 23. Ansvar i byggesaker

Pbl kapittel 27. Tilknytning til infrastruktur

Pbl § 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Vegloven § 29

SAK10 § 6-8. Selvbygger

TEK17

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 25.03.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward