Trondheimshjelpa Østbyen

Trondheimshjelpa Østbyen

Psykisk helse og familiearbeid i Trondheim

Velkommen til Trondheimshjelpa Østbyen

Vi er et lavterskel tilbud til gravide, barn, ungdom og familier i Trondheim. Livet kan i perioder by på utfordringer og Trondheimshjelpa kan sammen med deg finne en vei mot å få det bedre. Vi er et gratis tilbud og du trenger ingen henvisning. 

Vi er opptatte av å møte familier med respekt og varme, og lytte til deg og ta utgangspunkt i det du ønsker. Vi tror alle har egne ressurser og styrker, og vil støtte mennesker i vanskelige og utfordrende situasjoner. Vi tilbyr råd og veiledning til foreldre og familier som opplever utfordringer i foreldrerollen, eller som har barn som opplever ulike former for strev. Vi har både individuelle samtaler med barn og voksne, foreldresamtaler og samtaler med hele familien. Vi jobber tillitsbasert og er opptatt av å involvere nettverk.

Vi har også ulike kurs og grupper. Alle ansatte har helse- og/eller sosialfaglig utdanning og bred erfaring i arbeid med barn og unge. Vi samarbeider med barnehage, skole og andre rundt barnet og familien. Vi er opptatte av hvordan barn og ungdom blir påvirket av det miljøet de lever i, og hvordan barnet/ungdommen kan få støtte til sin utviklingen på alle livets arenaer.

Kontakt

Ta kontakt med Trondheimshjelpa Østbyen på vår telefon 90 85 22 28. Når du ringer til oss, vil du bli oppringt innen en uke 

Besøksadresser:
Falkenborg: Peder Falcks veg 31A, 7044 Trondheim
Familiehuset: Innherredsveien 96, 7042 Trondheim

ostbyen-lokaler5.jpeg
Øverst: Falkenborg. Under: Familiehuset.

Hvem er vi

Trondheimshjelperne i Østbyen

Østbyen Torhild.jpg
Torhild Olsen Husby, leder Trondheimshjelpa Østbyen
Jeg liker å jobbe med mennesker og jeg snakker gjerne om ting som er knyttet til det man helst ikke snakker høyt om, men som har stor betydning for den psykiske helsen.

Østbyen Annicka.jpg
Annicka - Pedagog
Jeg blir lett nysgjerrig og engasjert i møte med andre. Ønsker å være nytenkende - med utgangspunkt i et helhetlig fokus rundt familien og barnets beste. For meg er samarbeid og åpenhet av stor viktighet.

Østbyen Erlend.jpg
Erlend - Narrativ samtaleterapeut
Jeg har bakgrunn som journalist og er yrkesskadd med tanke på å stille nysgjerrige spørsmål. Det jeg er mest nysgjerrig på, er historier som er gått i glemmeboka, eller som har havna i skyggen av Den Dominerende Problemhistorien om barnet eller ungdommen. Min erfaring er at én historie aldri rommer alt som kan sies om en person: Det er alltid mer å fortelle.

Østbyen Ingrid.jpg
Ingrid - Psykologspesialist
Jeg liker å jobbe med familier og relasjoner og har erfaring med å snakke med foreldre der barn har ulike former for strev.  

Østbyen Katy.jpg
Katy - Barnevernspedagog
Jeg er opptatt av å lytte og forstå barnet, ungdommen og familien i den situasjonen eller konteksten de er i. Jeg er også opptatt av å få frem “stemmen” og bringe frem egne ressurser i de jeg møter. Jeg er ofte å se i andre arenaer enn på kontoret.

Østbyen Laila.jpg
Laila - Pedagog
Jeg er opptatt av å hjelpe familier med å styrke et godt og utviklingsfremmende samspill mellom foreldre og barn. Jeg jobber også i ulike grupper hvor foreldre sammen kan reflektere rundt og støtte hverandre på det å være gode foreldre for barna sine.

Østbyen Lene.jpg
Lene - Familieterapeut
Jeg tror at utfordringer oftest oppstår i relasjoner og i samspill med andre, og ikke i personen alene. Jeg er derfor opptatt av å se på problemene i lys av relasjoner og systemet rundt barnet eller ungdommen. Jeg tror at familien best vet hva som vil hjelpe og at vi i samarbeid og samtaler vil finne løsninger sammen. Først og fremst baseres et godt samarbeid seg på tillit! Jeg er opptatt av at de jeg snakker med skal føle seg trygg og ivaretatt.

Østbyen Marianne.jpg
Marianne - Psykologspesialist
I jobben min treffer jeg barn, ungdom og familier som opplever at noe i livet er ekstra strevsomt. Jeg er opptatt av å forstå barnet og familien i den konteksten de befinner seg i og i lys av den historien de har med seg. I samtale er jeg ofte opptatt av hvordan vi forholder oss til egne tanker og følelser, og hvordan vi skaper gode relasjoner med andre.

Lise Gunn - Sosionom, familieterapeut
Jeg liker å ha samtaler med foreldre om tema som opptar dem relatert til familien. I tillegg har jeg rimelig god oversikt over muligheter innenfor andre deler av hjelpeapparatet, og deltar i et samarbeid med NAV og Helse/Velferdskontoret.

Østbyen Monica.jpg
Monica - Pedagog
Jeg liker å jobbe sammen med barn, ungdom og foreldrene deres for å bidra til å styrke relasjoner, mestring og fremtidshåp. Den psykiske helsen er viktig i alle deler av livet og påvirkes på godt og vondt gjennom erfaringer. Jeg er interessert i sammenhenger og legger vekt på åpenhet, trygghet og en god relasjon i møte med store og små.

Østbyen Tina.jpg
Tina - Psykoterapeut
Jeg tror på å jobbe relasjonelt og liker å jobbe med psykisk helse blant ungdom spesielt, men også barn og foreldre. Jeg er opptatt av å møte menneskene jeg møter med åpenhet og ønsker å være nysgjerrig på menneskets egen historie og dens relasjoner. Positiv psykologi er nært mitt hjerte og jeg ønsker å jobbe med å bygge videre på styrkene til menneskene jeg treffer og gi de redskaper til å få frem mestring og håp i livet, spesielt når livet kjennes ekstra vanskelig.

Østbyen Torgunn.jpg
Torgunn - Psykologspesialist
Jeg tror at det viktigste vi gjør er å støtte barna og familiene slik at de mestrer hverdagen sin, og at ved å få støtte av de rundt seg og oss kan barn mestre det aller meste. Jeg liker å jobbe sammen med barn som strever med engstelse og vanskelige følelser, og tar gjerne med meg hunden min på jobb - da går gjerne praten litt lettere. Nå om dagen jobber jeg mest med veiledning til skoler og barnehager, og er opptatt av at vi må bryte ned tabuer omkring psykisk helse.

Østbyen Helen.jpg
Helen - Familieterapeut
Jeg er opptatt av hvordan vi påvirkes i de relasjoner vi lever i, og på hvilken måte vi kan løse opp i fastlåste samspillsmønstre. Med utgangspunkt i løsningsskapende samtaler, kan vi sammen finne konkrete og målbare handlinger, som gjør hverdagen lettere. Jeg har tro på at det bak enhver problemhistorie, også finnes historier om unntak, mestring og ressurser.

Østbyen Unn Randi.jpg
Unn Randi - Helsesykepleier
Jeg er opptatt av å få tak i barn og foreldres stemme, se deres styrker og muligheter. Videre ønsker jeg å bidra til at det bygges gode lag rundt dem som kjenner på at livet er strevsomt. Sammen kan vi lettere forstå hverandre, få til mye og kanskje skape noe nytt.

Østbyen Kari.jpg
Kari - Pedagog
Jeg har jobbet i flere år med støtte og veiledning med familier med tema trygge foreldre- trygge barn, med barn i alderen 0- 8 år. Støtte familier i å styrke positivt samspill, og god og trygg tilknytning mellom barn og foreldre. Hjelpe foreldre med å få positiv familie-ledelse.  Ofte skal det ikke så mye til for å endre kursen fra kamp og konflikt til å komme inn i et godt samspill og få en bedre relasjon. Jeg kommer gjerne hjem til familier, eller vi kan møtes på familiehuset vårt.

Jørn Are - Barnevernspedagog
Matematikk er ikke min sterke side, da jeg er overbevist om at 1+1=3. Gjennom livet, både på jobb og privat, erfarer jeg gang på gang at når jeg inviterer andre med inn i det vanskelige, skaper vi sammen noe mer enn det vi ville skapt hver for oss. Dette perspektivet har nå blitt min jobb, da oppgavene mine som familie- og nettverksrådgiver handler mye om hvordan vi som jobber i kommunen kan skape tjenester på tvers av systemene og i samarbeid med innbyggerne. 

Er du bekymret eller trenger øyeblikkelig hjelp?

Ved behov for øyeblikkelig helsehjelp, kontakt fastlege eller legevakt.

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Dersom du er akutt bekymret, utenfor kontortid, for om et barns liv og helse er i fare, kan du ta kontakt med Barnevernvakta.

Sist oppdatert: 20.09.2023

Fant du det du lette etter?