Klimaplan og klimaarbeid

Klimaplan og klimaarbeid

Springflo i Nidelva
Springflo i Nidelva, februar 2020. Foto: Knut Ø. Okkenhaug

Ny klimaplan er under arbeid

Det er fem år siden klimaplanen for Trondheim ble vedtatt, og bystyret har derfor bestilt en revidering av planen. Formålet er å finne fram til flere tiltak som reduserer klimagassutslippene i Trondheim.

Vi inviterer alle som bor i Trondheim til å bidra i arbeidet. På denne nettsiden finner du informasjon om arbeidet med revidert klimaplan:

Nettsider for arbeidet med klimaplanen

Kommunedelplan energi og klima

Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030 ble vedtatt i bystyret i mai 2017. Formålet med planen er å redusere klimagassutslippene i Trondheim by og kommunens egen virksomhet, og klimamålene som er satt er ambisiøse. Et klimavennlig og klimarobust Trondheim vil bli en bedre by å leve i.

Klima- og miljøenheten i Trondheim kommune har prosjektansvar for gjennomføring av klimaplanen for Trondheim.

Kommunedelplan energi og klima 2017–2030 Trondheim kommune

Trondheim kommunes energi- og klimapolitikk støtter opp om Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Som Norges teknologiske hovedstad, har Trondheim en særskilt mulighet til å gå foran i det grønne skiftet. Utslippsreduksjoner skal gjennomføres gjennom samhandling mellom offentlige aktører, næringsliv, organisasjoner og Trondheims innbyggere. Det er summen av alle enkeltvalgene som er ”litt smarter” som i praksis gjør Trondheim til en bedre by i lavutslippssamfunnet.

Foregangskommune for klima og miljø

Trondheim skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger.

Mål for Trondheim by

 • I 2020 er Trondheim et forbilde og en samarbeidsarena for grønn verdiskaping og utvikling av klimavennlige teknologi og levemåter
 • I 2020 er de direkte klimagassutslippene i Trondheim redusert med 10% i forhold til 2009
 • I 2023 er de direkte klimagassutslippene i Trondheim redusert med 30% i forhold til 20091)
 • I 2025 er Trondheim robust for å møte framtidige klimaendringer
 • I 2030 er stasjonær energibruk i bygg og anlegg på samme nivå som i 2013 (ca 3,5 TWh). Dette tilsvarer en 20% reduksjon i forbruk per person
 • I 2030 er de direkte klimagassutslippene redusert med 80% i forhold til 2009

Mål for Trondheim kommunes virksomhet

 • Trondheim kommune skal starte innfasingen av klimanøytral kjøretøypark for tyngre kjøretøy så snart de er tilgjengelige.
 • I 2020 er energiforbruket i egen virksomhet redusert med 7% i forhold til 2017
 • Ved rullering av planen i 2020 fastsettes måltall for indirekte utslippskutt
 • Klimafotavtrykket til alle investeringsprosjekter i Trondheim kommune skal reduseres med minimum 30% i forhold til sammenlignbare referanser i bygg og tekniske anlegg2)
 • I 2030 er Trondheim kommune en nullutslippsvirksomhet

Alle mål vedtatt i Kommunedelplan: energi- og klima med unntak av:

1) vedtatt av bystyret i sak 140/19

2) revidert i bystyresak 140/19. Referanseåret for utslippsmålene med endret fra 1991 til 2009 i forbindelse med behandlings av klimabudsjett 2021

Klimautslipp og klimaregnskap for Trondheim

Hovedmålene i klimaplanen går på å redusere direkte utslipp av klimagasser i Trondheim by. Dette betyr at vi legger til grunn klimagassene som slippes ut innenfor kommunegrensene.

Trondheim kommune har også vedtatt å jobbe aktivt for å redusere sitt eget klimafotavtrykk, blant annet ved å sette miljøkrav ved anskaffelser.

Direkte klimagassutslipp i Trondheim (inkludert Klæbu) i 2019 var på ca. 431 tusen tonn CO2-ekvivalenter.

Veitrafikk, energiforsyning og annen mobil forbrenning er de største utslippspostene i byen

Veitrafikk, energiforsyning og annen mobil forbrenning er de største utslippspostene i byen.

Klimabudsjett

Statistikk klimabudsjett

Den røde linjen (referansebanen) indikerer hvor vi er på vei uten flere tiltak, og den gule linjen (målbanen) viser et mulig scenario for klimakutt for å kunne oppfylle utslippsmålet for 2030. Reduksjonen fra 2028 til 2029 inkluderer karbonfangst og lagring av utslipp fra avfallsforbrenningsanlegget på Heimdal.

Klimabudsjettet er et styringsverktøy for oppfølging av Trondheims mål for utslippskutt og andre energi- og klimamål. Klimabudsjettet er et eget kapittel i Trondheim kommunes årlige Handlings- og økonomiplan og inneholder blant annet en utslippsramme for klimagassutslipp i Trondheim i den kommende fireårsperioden. Fra og med 2021 er også klimatiltak direkte integrert i budsjettet, og ikke i et eget handlingsprogram som tidligere.

Politiske vedtak om utslippsreduksjon

Politikerne har vedtatt at fram mot 2030 skal vi redusere klimagassutslippene med 80% i forhold til 2009. Viktige forutsetninger for at vi skal nå målet er:

 • Økt elektrifisering av bilparken
 • Nullutslipps vare- og godstransport
 • Erstatte bilreiser med andre reisemåter (nullvekstmålet)
 • Nullutslipps bygge- og anleggsplasser
 • Karbonfangst og lagring av utslipp fra forbrenningsanlegget

2020-målet om 10% reduksjon i forhold til 1991 er innen rekkevidde. Oppfyllelse av utslippsmålet for 2030 krever en gjennomgripende klimasatsing på alle nivåer i kommunen og i samfunnet for øvrig.

Innbyggerundersøkelse 2021

Kartlegging av holdninger og atferd knyttet til klimatiltak og –endringer.

Innbyggerundersøkelse 2019

Som del av gjennomføringen av klimaplanen har rådmannen gjennomført en innbyggerundersøkelse om holdninger til klimaarbeidet og klimatiltak. Siste tall er fra 2019 og kan sammenlignes med tallene fra 2017. Undersøkelsen i 2019 hadde 1000 respondenter og ble tatt opp i mars.

Hovedfunnene viser at hele 87% av de spurte synes det er viktig at Trondheim når målet om 80% reduksjon innen 2030 og 76% mener at Trondheim burde ta en nasjonal lederposisjon i klimaarbeidet.

Det personlige engasjementet hos folk har økt siden den forrige undersøkelsen i 2017 og flere svarer at de er villige til å gjøre endringer i egen hverdag, som å reparere mer i fremfor å kjøpe nytt.

De aller fleste syns det er viktig for klima og miljø å kaste mindre mat, og mer enn halvparten svarer at de reiser kollektivt, sykler eller går til og fra jobb eller skole.

Undersøkelsen viser at befolkningen i Trondheim syns at klimaarbeidet er viktig, og dette gir kommunen et enda større mandat til å nå klimamålene som er satt. Med befolkningen på laget er mulighetene mange.

Figur som viser at 87% synes at det er viktig at vi når målet om 80% reduksjon av direkte utslipp innen 2030

87% synes at det er viktig at vi når målet om 80% reduksjon av direkte utslipp innen 2030.

Graf som viser at 45% mener Trondheim burde bli mest mulig bilfritt

45% mener Trondheim burde bli mest mulig bilfritt.

Figur som viser at 96% mener at å kaste mindre mat er viktig for klima og miljø

96% mener at å kaste mindre mat er viktig for klima og miljø.

Figur som viser at 32% ville benyttet bildeling dersom det fantes der de bor

32% ville benyttet bildeling dersom det fantes der de bor.

Klimaplanen og miljøsertifisering (ISO14001)

iso-sertifikat

Trondheim kommune er miljøsertifisert etter ISO 14001 med reduserte klimagassutslipp fram mot 2030 som miljøaspekt. Klimaplanen er en operasjonalisering av overordnet miljøpolitikk, og prosjektansvaret for gjennomføring av planen er lagt til Miljøenheten.

Politiske saker

Vedtak

Resultater og framdriftsrapportering

Lenker

 • Trondheim2030.no er et nettmagasin om byutvikling i Trondheim.
 • Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der folk bor og reiser. Gjennom bymiljøavtalen har Trondheim forpliktet seg til å klare nullvekstmålet, det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byen vokser.
 • +CityxChange (Positive City Exchange) er smartbyprosjekt med finansiering fra EU H2020, der Trondheim og Limerick, Irland er fyrtårnsbyer.
 • Universitetskommunen Trd3.0 Samarbeid mellom Trondheim kommune og NTNU med ambisjon om å utvikle modeller for innovasjon og omstilling i offentlig sektor gjennom forskning.
 • FNs bærekraftmål og Trondheim kommune: Trondheim inngår i et internasjonalt nettverk av 25 byer som er valgt ut av FN til å jobbe med FNs 17 bærekraftmål.

podcast- store lille trondheim

Hør podcasten Store, Lille Trondheim om klima på Soundcloud

Sist oppdatert: 02.01.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward