Klimaplan og klimaarbeid

Klimaplan og klimaarbeid

Springflo i Nidelva
Springflo i Nidelva, februar 2020. Foto: Knut Ø. Okkenhaug

Klimaløftene - kommunedelplan for energi og klima

Klimaløftene - kommunedelplan for energi og klima 2024-2030 ble vedtatt i bystyret i april 2024. Planen støtter opp om Parisavtalen og FNs bærekraftsmål og har derfor en helhetlig tilnærming til klimaomstilling. De fire tverrfaglige hovedmålene er:

 • Klimanøytral handler om å kutte og kompensere utslippene innenfor kommunegrensen, samt å redusere vårt globale klimafotavtrykk.
 • Energismart handler om å fase ut fossil energi, bruke fornybar energi smart og nøysomt, samt øke produksjonen i bebygde områder.
 • Sirkulær handler om å kutte vårt overforbruk av ressurser ved å gå fra bruk-og-kast til deling, ombruk og andre sirkulære løsninger.
 • Klimarobust handler om å forberede befolkningen, naturen, byen og økonomien på klimaendringene som kommer.  

Les mer og se planen på www.klimatrondheim.no

Klima- og miljøenheten i Trondheim kommune har prosjektansvar for gjennomføring av klimaplanen for Trondheim.

Et bilde av det første siden av Trondheims nye energi- og klimaplan "Klimaløftene". Det står fire ikoner som representer hovedtemaer av planen, energismart, klimarobust, sirkulær, og klimanøytral.

Trondheim deltar i EUs samfunnsoppdrag - 112 klimanøytrale og smarte byer 2030

Trondheim skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger. 112 klimanøytrale og smarte byer 2030 handler om å å mobilisere hele byen i klimaomstillingen gjennom samhandling mellom offentlige aktører, næringsliv, organisasjoner og Trondheims innbyggere. Teknologihovedstaden Trondheim har en særskilt mulighet til å gå foran i det grønne skiftet.

Hvor store utslipp har vi i Trondheim?

Klimanøytralitet er et av de fire hovedmålene i Klimaløftene.  Klimanøytralitet innebærer at vi må kutte mest mulig av utslippene innenfor kommunegrensen, og kompensere for de resterende utslippene gjennom økt naturlig karbonopptak i jord og vegetasjon og/eller industriell karbonfangst og -lagring. 

Oppdaterte utslippstall for Trondheim finnes på Miljødirektoratets nettsider.

Figur som vises utslippspostene i byen. Veitrafikk, energiforsyning og annen mobil forbrenning er de største utslippspostene i byen per 2022.

Veitrafikk, energiforsyning og annen mobil forbrenning er de største utslippspostene i byen per 2022. “Energiforsyning” er fjernvarmeproduksjon primært fra avfallsforbrenningsanlegget, mens halvparten av utslippene fra “annen mobil forbrenning” er fra anleggsmaskiner. Tall fra Miljødirektoratets kommunefordelte klimaregnskap. 

Klimabudsjett

Den blå linjen (referansebanen) indikerer hvor vi er på vei uten nye tiltak, den røde linjen (tiltaksbanen) viser hva tiltakene i klimabudsjettet forventes å bidra med. Den gule banen (målbanen) viser et mulig scenario for klimakutt for å kunne oppfylle utslippsmålet for 2030.

Den blå linjen (referansebanen) indikerer hvor vi er på vei uten nye tiltak, den røde linjen (tiltaksbanen) viser hva tiltakene i klimabudsjettet forventes å bidra med. Den gule banen (målbanen) viser et mulig scenario for klimakutt for å kunne oppfylle utslippsmålet for 2030. Reduksjonen fra 2028 til 2029 inkluderer karbonfangst og -lagring av utslipp fra avfallsforbrenningsanlegget på Heimdal.

Klimabudsjettet er et styringsverktøy for oppfølging av Trondheims mål for utslippskutt og andre energi- og klimamål. Klimabudsjettet er et eget kapittel i Trondheim kommunes årlige Handlings- og økonomiplan og inneholder blant annet en utslippsramme for klimagassutslipp i Trondheim i den kommende fireårsperioden. Fra og med 2021 er også klimatiltak direkte integrert i budsjettet, og ikke i et eget handlingsprogram som tidligere.

Hva må vi gjøre mot 2030?

Viktige forutsetninger for at vi skal nå målet om klimanøytralitet til 2030 er:

 • Raskere elektrifisering av bilparken
 • Utslippsfri vare- og godstransport
 • Erstatte bilreiser med andre reisemåter (nullvekstmålet)
 • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser
 • Karbonfangst og -lagring ved forbrenningsanlegget for avfall

Oppfyllelse av utslippsmålet for 2030 krever en gjennomgripende klimasatsing på alle nivåer i kommunen og i samfunnet for øvrig.

Innbyggerundersøkelse 2021

Kartlegging av holdninger og atferd knyttet til klimatiltak og –endringer.

Innbyggerundersøkelse 2019

Som del av gjennomføringen av klimaplanen har rådmannen gjennomført en innbyggerundersøkelse om holdninger til klimaarbeidet og klimatiltak. Siste tall er fra 2019 og kan sammenlignes med tallene fra 2017. Undersøkelsen i 2019 hadde 1000 respondenter og ble tatt opp i mars.

Hovedfunnene viser at hele 87% av de spurte synes det er viktig at Trondheim når målet om 80% reduksjon innen 2030 og 76% mener at Trondheim burde ta en nasjonal lederposisjon i klimaarbeidet.

Det personlige engasjementet hos folk har økt siden den forrige undersøkelsen i 2017 og flere svarer at de er villige til å gjøre endringer i egen hverdag, som å reparere mer i fremfor å kjøpe nytt.

De aller fleste syns det er viktig for klima og miljø å kaste mindre mat, og mer enn halvparten svarer at de reiser kollektivt, sykler eller går til og fra jobb eller skole.

Undersøkelsen viser at befolkningen i Trondheim syns at klimaarbeidet er viktig, og dette gir kommunen et enda større mandat til å nå klimamålene som er satt. Med befolkningen på laget er mulighetene mange.

Figur som viser at 87% synes at det er viktig at vi når målet om 80% reduksjon av direkte utslipp innen 2030

87% synes at det er viktig at vi når målet om 80% reduksjon av direkte utslipp innen 2030.

Graf som viser at 45% mener Trondheim burde bli mest mulig bilfritt

45% mener Trondheim burde bli mest mulig bilfritt.

Figur som viser at 96% mener at å kaste mindre mat er viktig for klima og miljø

96% mener at å kaste mindre mat er viktig for klima og miljø.

Figur som viser at 32% ville benyttet bildeling dersom det fantes der de bor

32% ville benyttet bildeling dersom det fantes der de bor.

Klimaplanen og miljøsertifisering (ISO14001)

iso-sertifikat

Trondheim kommune er miljøsertifisert etter ISO 14001 med reduserte klimagassutslipp fram mot 2030 som miljøaspekt. Klimaplanen er en operasjonalisering av overordnet miljøpolitikk, og prosjektansvaret for gjennomføring av planen er lagt til Miljøenheten.

Politiske saker

Sentrale politiske vedtak

Resultater og framdriftsrapportering

Lenker

 • Trondheim2030.no er et nettmagasin om byutvikling i Trondheim.
 • Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der folk bor og reiser. Gjennom bymiljøavtalen har Trondheim forpliktet seg til å klare nullvekstmålet, det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byen vokser.
 • +CityxChange (Positive City Exchange) er smartbyprosjekt med finansiering fra EU H2020, der Trondheim og Limerick, Irland er fyrtårnsbyer.
 • Universitetskommunen Trd3.0 Samarbeid mellom Trondheim kommune og NTNU med ambisjon om å utvikle modeller for innovasjon og omstilling i offentlig sektor gjennom forskning.

Nettsider for arbeidet med klimaplanen

Sist oppdatert: 13.05.2024

Fant du det du lette etter?