Klimaplanen: Areal og transport

Klimaplanen: Areal og transport

På tur med elsykkel som også er transportvogn

Hovedbiblioteket i sentrum og filialen på Moholt låner nå ut slike sykler gratis. Kjell Arne Elgsæther og datteren Kathrine (10) har lånt seg el-transportsykkel for aller første gang. I lastevogna er det plass til både barn og varer. Foto: Unni Skoglund

Sektormål

  • I 2030 skal direkte klimagassutslipp fra transport være 85 % lavere enn i 1991.

Strategier

  • Å prioritere en helhetlig og samordnet areal- og transportutvikling som ivaretar det grønne skiftet.
  • Trondheim kommune vil benytte virkemidler i avtaler med staten, samarbeidet i Miljøpakken og i byregionen til å fremme gange, sykkel og kollektivtransport og redusere biltrafikken.
  • Trondheim kommune vil være pådriver for å utvikle nasjonale virkemidler slik at vi kan gjennomføre de nødvendige utslippsreduserende tiltakene.
  • Feie for egen dør: Kommunen skal være tidlig ute med å ta i bruk nye fornybare transportløsninger, inkludert drivstoff, energibærere og kjøretøyteknologi.
  • Trondheim kommune skal legge til rette for det grønne skiftet i transportsektoren og fremme ny miljøvennlig kjøretøyteknologi og drivstoff.

Noen klimafakta om transport

I 2020 sto elektriske personbiler for ca. 57% av nybilsalget og ca. 16% av bestanden i Trondheim

I 2020 stod elektriske personbiler for ca. 57 % av nybilsalget og ca. 16 % av bestanden i Trondheim.

I 2020 sto elektriske varebiler for ca. 17% av nybilsalget og ca. 4% av bestanden i Trondheim

I 2020 stod elektriske varebiler for ca. 17 % av nybilsalget og ca. 4 % av bestanden i Trondheim.

3. august i 2019 ble alle bybussene fossilfrie.

3. august i 2019 ble alle bybussene fossilfrie. For mer info om bybussene: Miljopakken.no

Kontaktperson, Areal og transport

Simon James Loveland

Telefon: 90 28 84 11

E-post: 

Aktuelt

Lokaliseringsmuligheter for energistasjoner og knutepunkt for bylogistikk

Forsiden på rapporten Lokaliseringsmuligheter for energistasjoner og knutepunkt for bylogistikk

Det er gjennomført en lokaliseringsstudie for energistasjoner og knutepunkt for bylogistikk på oppdrag for Trondheim kommune Klima- og miljøenheten.

Oppdraget har vært å identifisere tomter og arealer som egner seg til å etablere ulike former for infrastruktur tilknyttet de nevnte formålene.

I rapporten er behovet for fremtidige energistasjoner basert på rapporten Infrastruktur for alternative drivstoff i Trondheimsområdet, (se nedenfor) som skisserer hva som bør/må etableres av stasjoner for alternativ energi innen hhv. 2025 og 2035, på bakgrunn av Trondheim kommunes målsetning for reduksjon av klimagassutslipp.

Behov for bylogistikknutepunkt blir i rapporten utredet på et mer overordnet nivå, og det gis ikke konkrete anbefaling på antall eller typer knutepunkter.

Infrastruktur for alternative drivstoff i Trondheimsområdet

Rapportforside - Infrastruktur for alternative drivstoff i Trondheimsområdet

Analyse gjennomført av Endrava med underleverandører som beskriver dagens kjøretøyflåte og infrastruktur i Trondheim, samt scenarioer som viser utviklingen i samme segment frem mot 2030. Analysen inneholder også anbefalinger av effektive tiltak og virkemidler.

Innfasing av kjøretøy på biogass, el og hydrogen - og lade-/fyllestasjoner for dette - er avgjørende for at Trondheim skal nå klimamålene. Analysen vil være et viktig kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet.

  • Bildeling: Menon Economics har levert en rapport om hvordan implementere bildeling i Trondheim kommune og mulige klimagevinster dette kan gi.
  • Restriktive virkemidler: Urbanet har levert en analyse som omhandler effekter av bilrestriktive tiltak når det gjelder å nå klimamålene til Trondheim kommune og nullvekstmålet.
  • Etablering av energistasjoner i Trondheim: Rambøll har levert et forprosjekt om energistasjon i Trondheim . Vi jobber aktivt for å etablere fyllestasjoner for klimanøytralt drivstoff - biogass og hydrogen samt hurtiglading.

Nettsider for arbeidet med klimaplanen

 

Sist oppdatert: 02.01.2024

Fant du det du lette etter?